.

Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ βίντεο φωτογραφίες φυλλάδιο ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ βίντεο φωτογραφίες φυλλάδιο
Για το θέμα τοποθετήθηκαν αναλυτικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Αλεξόπουλος Αποστόλης, Βαλαβάνη Νάντια, Στρατούλης Δημήτρης, Μανώλης Γλέζος καθώς και ο συντονιστής της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ, Τσόκαλης Βασίλης. Ακολουθούν αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του συντονιστή της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ:

· Αλε­ξό­που­λος Από­στο­λος,Βου­λευ­τής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Β’ Αθή­νας, Αν. Κα­θη­γη­τή στο Τμήμα Γε­ω­λο­γί­ας και Γε­ω­πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Παν/μίου Αθη­νών, με ει­δί­κευ­ση στην Υδρο­γε­ω­λο­γία και τη Δια­χεί­ρι­ση Υδα­τι­κών Πόρων:
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εδώ και πολύ καιρό κα­τα­βά­λει μια τε­ρά­στια προ­σπά­θεια, μέσα κι έξω από τη Βουλή, αλλά και στο ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο, για να απο­τρέ­ψει το ξε­πού­λη­μα των δυο με­γά­λων ορ­γα­νι­σμών της κοι­νής ωφέ­λειας, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, που προ­μη­θεύ­ουν πό­σι­μο νερό και δια­χει­ρί­ζο­νται την απο­χέ­τευ­ση στην Αθήνα και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι συ­μπα­ρα­στά­της των αγώ­νων που κα­τα­βάλ­λουν συλ­λο­γι­κό­τη­τες και κι­νή­μα­τα σε όλη την Ελ­λά­δα προ­κει­μέ­νου το νερό να πα­ρα­μεί­νει κοι­νω­νι­κό δη­μό­σιο αγαθό.
Στα πλαί­σια αυτής της προ­σπά­θειας εντάσ­σε­ται η έκ­δο­ση και η κυ­κλο­φο­ρία αυτού του νέου κα­τα­το­πι­στι­κού φυλ­λα­δί­ου που από σή­με­ρα θα αρ­χί­σει η δια­νο­μή του.

Είμαι σί­γου­ρος ότι όλοι έχου­με ακού­σει ότι το νερό είναι ζωή, είναι πηγή
ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Όλοι έχου­με ακού­σει ότι το νερό θα είναι η αφορ­μή για τον επό­με­νο πα­γκό­σμιο πό­λε­μο, ότι δε­κά­δες χι­λιά­δες άν­θρω­ποι δεν έχουν πρό­σβα­ση σε καλής ποιό­τη­τας και αρ­κε­τής πο­σό­τη­τας νερού και ότι δε­κά­δες χι­λιά­δες παι­διά –ιδιαί­τε­ρα στο λε­γό­με­νο τρίτο κό­σμο- πε­θαί­νουν κάθε μέρα γιατί στε­ρού­νται με­τα­ξύ των άλλων και το νερό.

Το νερό αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως ένα εμπο­ρι­κό προ­ϊ­όν, ως άλλη μια ευ­και­ρία για κερ­δο­φο­ρία και πλου­τι­σμό μιας χού­φτας με­γά­λων εται­ρειών, που με τη βο­ή­θεια και την πίεση που ασκούν σε χρε­ω­μέ­νες και μη χρε­ω­μέ­νες χώρες, το ΔΝΤ και η Πα­γκό­σμια Τρά­πε­ζα, δρο­μο­λο­γούν και επι­βάλ­λουν την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νερού και των υπη­ρε­σιών απο­χέ­τευ­σης του νερού.
Σε αυτό τον αστε­ρι­σμό κι­νού­με­νη και η ση­με­ρι­νή μνη­μο­νια­κή Κυ­βέρ­νη­ση, επι­διώ­κει την ολο­κλή­ρω­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των δύο με­γά­λων κερ­δο­φό­ρων εται­ρειών,της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, που δεν θα πρέ­πει να ξε­χνά­με ότι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση αυτή ξε­κί­νη­σε, ήδη, από το 1998 από την τότε κυ­βέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ.
Συ­νε­χί­ζε­ται, λοι­πόν, από τη ση­με­ρι­νή Κυ­βέρ­νη­ση η προ­σπά­θεια ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του νερού στη χώρα μας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πε­ρι­βό­η­το ΤΑΙ­ΠΕΔ, δη­λα­δή, το Τα­μείο Αξιο­ποί­η­σης Ιδιω­τι­κής Πε­ριου­σί­ας του Δη­μο­σί­ου, που όπως ξέ­ρου­με , ότι μπαί­νει σε αυτό χά­νε­ται απ’ το Δη­μό­σιο και τα έσοδά του τα καρ­πώ­νο­νται οι «το­κο­γλύ­φοι» δα­νει­στές μας.
Επι­γραμ­μα­τι­κά ανα­φέ­ρω με­ρι­κές από τις συ­νέ­πειες: Αύ­ξη­ση των τιμών, υπο­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας του προ­σφε­ρό­με­νου νερού, δη­μιουρ­γία ακόμα με­γα­λύ­τε­ρων προ­βλη­μά­των στον τομέα πρό­σβα­σης των πο­λι­τών σε κα­θα­ρό νερό και τέλος, αθέ­τη­ση από τους ιδιώ­τες συμ­φω­νιών για συ­ντή­ρη­ση, επέ­κτα­ση ή κα­τα­σκευή δι­κτύ­ων δια­νο­μής νερού και απο­χέ­τευ­σης.
Συ­στη­μα­τι­κάη Κυ­βέρ­νη­ση εφαρ­μό­ζει στην πα­τρί­δα μας την κλα­σι­κή συ­ντα­γή που εφαρ­μό­ζουν όλες οι κυ­βερ­νή­σεις προ­κει­μέ­νου να προ­ε­τοι­μά­σουν τους λαούς τους να δε­χθούν τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις.
Προ­ω­θεί πρα­κτι­κές απα­ξί­ω­σης των δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών, των υπη­ρε­σιών που προ­σφέ­ρουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΔΑΘ, το­νί­ζο­ντας και προ­βάλ­λο­ντας, στον τύπο ή στην τη­λε­ό­ρα­ση, σκάν­δα­λα, χρέη των Δήμων προς τις εται­ρεί­ες, εξυ­μνώ­ντας την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του ιδιω­τι­κού τομέα, προ­βάλ­λο­ντας την αγιο­σύ­νη του σε σχέση με το σάπιο κρά­τος, την υπο­τι­θέ­με­νη αύ­ξη­ση των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, απο­κρύ­πτο­ντας το ξε­πού­λη­μα των δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων.
Ερωτώ:Είναι ή δεν είναι ξε­πού­λη­μα της ΕΥΔΑΠ όταν το τί­μη­μα της εκ­ποί­η­σης έχει κα­θο­ρι­στεί στα 250-300 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και όταν μόνο το 2012 –μέσα σε πε­ρί­ο­δο βα­θιάς οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης- τα ενο­ποι­η­μέ­να κέρδη μετά από φό­ρους ανήλ­θαν σε 48 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ; Όταν μέσα στο πρώτο τρί­μη­νο του 2013 αυτά ανέρ­χο­νται σε 12 πε­ρί­που εκ. ευρώ.
Τον τε­λευ­ταίο μά­λι­στα καιρό έχει προ­βεί σε νο­μο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις, κα­τα­θέ­το­ντας, κατά την πάγια τα­κτι­κή της, δια­τά­ξεις και άρθρα σε άσχε­τα νο­μο­σχέ­δια, με τις οποί­ες επι­διώ­κε­ται η πα­ρά­δο­ση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στους επι­κεί­με­νους ιδιώ­τες αγο­ρα­στές, “κα­θα­ρής” χωρίς “βα­ρί­δια”, φορ­τώ­νο­ντας όμως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι­κο­νο­μι­κές της υπο­χρε­ώ­σεις και οι­κο­νο­μι­κά βάρη σε όλους εμας τους πο­λί­τες αυτής της χώρας.
Εί­χα­με επι­ση­μά­νει τι ση­μαί­νει η μη εί­σπρα­ξη των εκα­τομ­μυ­ρί­ων που χρω­στούν οι ΟΤΑ στην ΕΥΔΑΠ. Θα γνω­ρί­ζε­τε ότι το Δη­μό­σιο και οι Δήμοι χρω­στούν στην ΕΥΔΑΠ περί τα 600 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ένα χρέος που έχει συσ­σω­ρευ­τεί εδώ και δε­κα­ε­τί­ες.
Αν πω­λη­θεί η ΕΥΔΑΠ– σύμ­φω­να με την απά­ντη­ση του αρ­μό­διου Επι­τρό­που της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης κ. SEMETAσε αντί­στοι­χη ερώ­τη­ση του Ευ­ρω­βου­λευ­τή μας κ. Χου­ντή- ο αγο­ρα­στής πρέ­πει να λάβει μέσα σε ενε­νή­ντα ημέ­ρες τις τε­ρά­στιες μη αμ­φι­σβη­τού­με­νες οφει­λές του Δη­μο­σί­ου και των Δήμων.
Για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ το νερό είναι ένα ακόμη δη­μό­σιο κοι­νω­νι­κό αγαθό. Η ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση σε υπη­ρε­σί­ες ύδρευ­σης και απο­χέ­τευ­σης είναι οι­κου­με­νι­κό αγαθό, αν­θρώ­πι­νο δι­καί­ω­μα που θα πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ε­ται. Το νερό απο­τε­λεί έναν βα­σι­κό ανα­πτυ­ξια­κό πόρο που είναι ανα­γκαί­ος, είναι απα­ραί­τη­τος για την πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία. Δεν μπο­ρεί να ξε­που­λη­θεί. Δεν μπο­ρεί και δεν πρέ­πει να πα­ρα­δο­θεί στα χέρια επι­χει­ρη­μα­τι­κών και εμπο­ρι­κών συμ­φε­ρό­ντων.
Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε και θα υπε­ρα­σπι­στού­με­το δη­μό­σιο, δη­μο­κρα­τι­κό και συμ­με­το­χι­κό χα­ρα­χτή­ρα της δια­χεί­ρι­σης των υδά­των, όπως προ­βλέ­πουν και τα ντο­κου­μέ­ντα και οι δια­κη­ρύ­ξεις του Διε­θνούς Κι­νή­μα­τος για την προ­στα­σία του νερού.
Κα­λού­με τα μέλη και τους φί­λους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να στη­ρί­ζουν τις πο­λύ­μορ­φες κι­νη­το­ποι­ή­σεις και δρά­σεις που διορ­γα­νώ­νο­νται σε ολό­κλη­ρη τη χώρα από μια πλειά­δα κοι­νω­νι­κών, συν­δι­κα­λι­στι­κών και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών φο­ρέ­ων που ενα­ντιώ­νο­νται στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νερού.
Κα­λού­με την Κυ­βέρ­νη­ση­να ανα­θε­ω­ρή­σει τις απο­φά­σεις της, να αφου­γκρα­στεί λίγο την κοι­νω­νία.
Αλλά μάλ­λον ζη­τά­με πολλά, ζη­τά­με πράγ­μα­τα που μια τέ­τοια νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κυ­βέρ­νη­ση δε μπο­ρεί να κάνει.
Στη­ρί­ζου­με τις ελ­πί­δες μας σε μία άλλη κυ­βέρ­νη­ση με πυ­ρή­να την Αρι­στε­ρά, που όπως φαί­νε­ται, έρ­χε­ται σύ­ντο­μα.
· Νά­ντια Βα­λα­βά­νη, Βου­λευ­τής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Β’ Αθή­νας:
Ο Επί­τρο­πος κ. Ρεν στις 9 Αυ­γού­στου, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του Ευ­ρω­βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κ. Χου­ντή, ανέ­φε­ρε επί λέξει ότι «η επι­τρο­πή έχει ήδη δη­λώ­σει ότι δεν έχει πο­λι­τι­κή που να υπο­χρε­ώ­νει τα κρά­τη-μέ­λη να ιδιω­τι­κο­ποιούν τις υπη­ρε­σί­ες ύδρευ­σης και έχει ήδη ανα­κοι­νώ­σει ότι θα απο­σύ­ρει το νερό από το πεδίο εφαρ­μο­γής της οδη­γί­ας για τις συμ­βά­σεις πα­ρα­χώ­ρη­σης και θα συ­νε­χί­σει να πα­ρα­κο­λου­θεί από κοντά την κα­τά­στα­ση σ’ αυτόν τον ευαί­σθη­το τομέα».
Στον αντί­πο­δα αυτής της αλ­λα­γής στά­σης,η επι­τρο­πή μέσω της τρόι­κας έχει επι­βά­λει και η ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση έχει απο­δε­χθεί την πώ­λη­ση των δυο με­γα­λύ­τε­ρων δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων ύδρευ­σης και απο­χέ­τευ­σης στην Ελ­λά­δα, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, ως μνη­μο­νια­κό όρο.
Επι­ση­μαί­νου­με ότι βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη το με­γά­λο κύμα αποϊ­διω­τι­κο­ποί­η­σης και επα­να­δη­μο­τι­κο­ποί­η­σης του νερού, που στην Ευ­ρώ­πη ξε­κί­νη­σε από το Πα­ρί­σι και σή­με­ρα βρί­σκει το Βε­ρο­λί­νο στην τε­λευ­ταία φάση πλή­ρους επα­να­δη­μο­τι­κο­ποί­η­σης του νερού του. Πα­ράλ­λη­λα, έχουν συ­γκε­ντρω­θεί πάνω από ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο υπο­γρα­φές Ευ­ρω­παί­ων πο­λι­τών, με τη σωστή quotaπου χρειά­ζε­ται για κάθε χώρα, από την πρω­το­βου­λία «Right2water», με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα«το νερό δεν είναι για πού­λη­μα», οι οποί­ες υπο­γρα­φές- με τη συ­γκε­κρι­μέ­νη σύν­θε­ση που έχουν- συ­νι­στούν νό­μι­μο αί­τη­μα για δη­μο­ψή­φι­σμα σε όλες τις χώρες της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης για το νερό. Ταυ­τό­χρο­να, όμως, στις χώρες σε κα­θε­στώς μνη­μο­νί­ου, τις οποί­ες εκ­βιά­ζει ασύ­στο­λα, το νερό ιδιω­τι­κο­ποιεί­ται!
Ζη­τού­με λοι­πόν από την Κυ­βέρ­νη­ση να κάνει το αυ­το­νό­η­το, να θε­ω­ρή­σει ότι οι δε­σμευ­τι­κές δη­λώ­σεις των κυ­ρί­ων Μπαρ­νιέ και Ρεν δε­σμεύ­ουν την πο­λι­τι­κή και της τρόι­κας στην Ελ­λά­δα.
Το κί­νη­μα για το νερό της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι μια με­γά­λη προει­δο­ποί­η­ση για όλους. Ποτέ, εγώ του­λά­χι­στον, δεν έχω δει όλα αυτά τα χρό­νια τό­σους πολ­λούς φο­ρείς, τόσες πολ­λές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, ανε­ξάρ­τη­τα από την πο­λι­τι­κή το­πο­θέ­τη­ση αυτών που συμ­με­τέ­χουν, να δη­λώ­νουν με τέ­τοια ομο­φω­νία ότι θα αντι­πα­λέ­ψουν την υπό­θε­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του νερού.
· Στρατούλης Δημήτρης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας:
Το κυ­βερ­νη­τι­κό μνη­μο­νια­κό πα­κέ­το ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων συ­νι­στά το με­γα­λύ­τε­ρο­οι­κο­νο­μι­κό, κοι­νω­νι­κό, εθνι­κό και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα­στη­νι­στο­ρία της χώρας.
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κάνει και θα κάνει ότι μπο­ρεί για να ανα­πτυ­χθεί ένα με­γά­λο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό λαϊκό κί­νη­μα, που θα απο­τρέ­ψει τις προ­ω­θού­με­νες από την κυ­βέρ­νη­ση σα­ρω­τι­κές ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων, υπο­δο­μών, εκτά­σε­ων και ακι­νή­των. Ο αγώ­νας κατά των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, στον οποίο θα αξιο­ποι­ή­σου­με όλα τα κι­νη­μα­τι­κά και πο­λι­τι­κά ερ­γα­λεία, με­τα­ξύ των οποί­ων το δη­μο­ψή­φι­σμα, τη συμ­με­το­χή σε διε­θνείς κα­μπά­νιες κλπ, επι­διώ­κου­με να απο­κτή­σει παλ­λαϊ­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Επί­σης, να συν­δε­θεί με την προ­σπά­θεια συ­νο­λι­κής πα­ρα­γω­γι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης της χώρας, που απαι­τεί ως βα­σι­κό ανα­πτυ­ξια­κό ερ­γα­λείο ένα ισχυ­ρό, απο­τε­λε­σμα­τι­κό, απο­δο­τι­κό, σύγ­χρο­νο και κοι­νω­νι­κά ελεγ­χό­με­νο δη­μό­σιο τομέα.
Εμ­μέ­νου­με στις προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις μας για επα­να­φο­ρά στον δη­μό­σιο και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο των επι­χει­ρή­σε­ων, δρα­στη­ριο­τή­των και υπο­δο­μών στρα­τη­γι­κής ή κοι­νω­νι­κής ση­μα­σί­ας (π.χ. νερό, ρεύμα, τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, τρά­πε­ζες, λι­μά­νια κλπ), που εκ­ποι­ή­θη­καν ή θα ξε­που­λη­θούν από τις μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις. Επί­σης ότι όσοι εμπλα­κούν στο ξε­πού­λη­μα του δη­μό­σιου πλού­του ζη­μιώ­νο­ντας το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, θα λο­γο­δο­τή­σουν όχι μόνο στο λαό αλλά και στη δι­καιο­σύ­νη.
Βα­σι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα μας είναι ο αγώ­νας για πρό­σβα­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των σε όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρα κοι­νω­νι­κά αγαθά και υπη­ρε­σί­ες.Μια αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση θα έχει στόχο την διεύ­ρυν­ση της σφαί­ρας των δη­μό­σιων κοι­νω­νι­κών αγα­θών. Ένα αγαθό είναι κοι­νω­νι­κό, εάν σε αυτό έχει πρό­σβα­ση όλος ο λαός, και αυτό απο­τε­λεί κοι­νω­νι­κό και δη­μο­κρα­τι­κό δι­καί­ω­μα του, που μπο­ρεί να δια­σφα­λι­στεί μόνο, εάν αυτό πα­ρα­μεί­νει δη­μό­σιο και δεν εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­θεί.
Ο αγώ­νας μας κατά των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων είναι αγώ­νας για την πρό­σβα­ση του λαού στα κοι­νω­νι­κά αγαθά, όπως πρώτα απ’ όλα το νερό, αλλά και για ένα δη­μό­σιο τομέα που θα υπη­ρε­τεί τον ελ­λη­νι­κό λαό, την ανά­πτυ­ξη και το μέλ­λον του τόπου.
· Μα­νώ­λης Γλέ­ζος, Βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ,
Ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος, Βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, σε πα­ρέμ­βα­σή του ανέ­φε­ρε ότι «ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν ανα­γνω­ρί­ζει τις κυ­βερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις για εκ­ποί­η­ση δη­μό­σιων κοι­νω­νι­κών αγα­θών όπως το νερό» και ότι «αύριο μια αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση θα τις ανα­τρέ­ψει».
Επί­σης, ανέ­φε­ρε ότι «εάν επι­τρέ­ψου­με στην κυ­βέρ­νη­ση και την τρόι­κα να εκ­ποι­ή­σουν σε ιδιώ­τες την ΕΥΔΑΠ, τότε θα ξε­που­λή­σουν και τις πηγές του νερού και τον αέρα!»
· Βα­σί­λης Τσό­κα­λης, συ­ντο­νι­στής τη­ς Ορ­γά­νω­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΥΔΑΠ
Ως ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θέ­λου­με μια ΕΥΔΑΠ απαλ­λαγ­μέ­νη από τη δια­φθο­ρά και τις πε­λα­τεια­κές νο­ο­τρο­πί­ες, με δια­φά­νεια, δη­μό­σια λο­γο­δο­σία και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει και τόσες ερω­τή­σεις τη Βουλή για θέ­μα­τα δια­φά­νειας και δια­πλο­κής.
Βα­σι­κός στό­χος μιας κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα είναι δη­μό­σια ΕΥΔΑΠ και κοι­νω­νι­κός έλεγ­χος στη λει­τουρ­γία της:
1. Αλ­λα­γή του θε­σμι­κού πλαι­σί­ου. Συ­νταγ­μα­τι­κή κα­το­χύ­ρω­ση του απο­κλει­στι­κά δη­µό­σιου και κοι­νω­νι­κού χα­ρα­κτή­ρα των επι­χει­ρή­σε­ων υπη­ρε­σιών ύδρευ­σης – απο­χέ­τευ­σης, στα­δια­κή επα­νά­κτη­ση του 100% των με­το­χών τους, με προ­ο­πτι­κή την έξοδό τους από το χρη­µα­τι­στή­ριο.
2. Το κα­τα­στα­τι­κό της ΕΥΔΑΠ πρέ­πει να ορί­ζει µε σα­φή­νεια τις υπο­χρε­ώ­σεις και τα δι­καιώ­µα­τα και γε­νι­κά τη σχέση της µε το κρά­τος, την αυ­το­διοί­κη­ση και την κοι­νω­νία, στη βάση της λει­τουρ­γι­κής, διοι­κη­τι­κής και δια­χει­ρι­στι­κής της αυ­το­τέ­λειας.
3. Δια­µόρ­φω­ση ενός θε­σµι­κού ορ­γά­νου κοι­νω­νι­κού ελέγ­χου, µέσω του οποί­ου τόσο οι ερ­γα­ζό­µε­νοι όσο και οι χρή­στες των υπη­ρε­σιών της επι­χεί­ρη­σης θα έχουν βα­ρύ­νο­ντα λόγο.Δήµοι, ερ­γα­ζό­µε­νοι και κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς θα συ­µµε­τά­σχουν στο ΔΣ
4. Η ΕΥΔΑΠ είναι υπο­χρε­ω­µέ­νη να δια­θέ­τει συ­γκε­κρι­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο, του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τούς ορί­ζο­ντα, το οποίο θα προ­κύ­πτει από θε­σµο­θε­τη­µέ­νες δια­δι­κα­σί­ες κοι­νω­νι­κού και κοι­νο­βου­λευ­τι­κού δια­λό­γου, όχι μόνο με δεί­κτες κερ­δο­φο­ρί­ας, αλλά κοι­νω­νι­κής απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας, ισό­νο­μης πρό­σβα­σης των χρη­στών στις υπη­ρε­σί­ες της, που θα δια­σφα­λί­ζουν ταυ­τό­χρο­να την αει­φο­ρία και την επάρ­κεια των υδά­τι­νων πόρων.
5. Η θε­σµο­θέ­τη­ση της δη­µό­σιας λο­γο­δο­σί­ας των διοι­κή­σε­ων της επι­χεί­ρη­σης, µε ετή­σιες απο­λο­γι­στι­κές εκ­θέ­σεις του­ςτό­σο στο πα­ρα­πά­νω όρ­γα­νο κοι­νω­νι­κού ελέγ­χου όσο και στο Κοι­νο­βού­λιο και µέσω αυτών, ευ­ρύ­τε­ρα στην κοι­νω­νία.
6. Αξιο­ποί­η­ση του υπάρ­χο­ντος προ­σω­πι­κού της που δια­θέ­τει τε­ρά­στια εμπει­ρία. Στο­χευ­μέ­νες και ενταγ­μέ­νες στο νέο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, κα­τάρ­γη­ση των ερ­γο­λα­βιών για μό­νι­μες ερ­γα­σί­ες της ΕΥΔΑΠ. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην ΕΥΔΑΠ πρέ­πει να έχουν αξιο­πρε­πείς μι­σθούς, στα­θε­ρές σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας κα­το­χυ­ρω­μέ­νες από ΣΣΕ.
Και πι­στέ­ψε­τε το πραγ­μα­τι­κά, υπάρ­χουν εκα­το­ντά­δες από τους ενα­πο­μεί­να­ντες ερ­γα­ζό­με­νους της ΕΥΔΑΠ, με εξαι­ρε­τι­κή εμπει­ρία και τε­χνο­γνω­σία, με με­ρά­κι, με φρέ­σκες ιδέες και πάθος για τη δου­λειά τους που με τις φι­λό­τι­μες προ­σπά­θειες που κα­τα­βάλ­λουν δια­τη­ρούν υπη­ρε­σί­ες της ΕΥΔΑΠ, που άλλοι προ­σπα­θούν χρό­νια να πα­ρα­χω­ρή­σουν σε ερ­γο­λά­βους. Αυτοί οι ερ­γα­ζό­με­νοι που ασφυ­κτιούν στο πλαί­σιο που έχει δη­μιουρ­γη­θεί οφεί­λου­με να τους εμπνεύ­σου­με ένα νέο κοι­νω­νι­κό ήθος, που στη θέση του τυ­φλού αντα­γω­νι­σμού και ατο­μι­κι­σμού θα προ­τά­ξει τη συ­νερ­γα­σία και την αλ­λη­λεγ­γύη και θα ξα­να­γεν­νή­σει την ελ­πί­δα, την αυ­το­πε­ποί­θη­ση, την εμπι­στο­σύ­νη. Aυτό είναι ακόμη πιο απαι­τη­τι­κό, απαι­τεί τη συμ­με­το­χή της ίδιας της κοι­νω­νί­ας. Eίναι ένας αγώ­νας διαρ­κεί­ας.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.