.

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης


Ερώτηση
4-7-2014
Προς τους Υπουργούς:
-Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-Οικονομικών
-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ΘΕΜΑ: Αναφορικά με την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Το μισθολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο).
Στις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Στις 24.2.2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» με την οποία καθορίστηκε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου ανά κατηγορία. Στην πρώτη (Α΄) κατηγορία το επίδομα αυτό ορίστηκε σε 150 Ευρώ και περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδικότητες : «α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας εργαστηρίων και καθαριότητας, τους απασχολούμενους αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, τους οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες και τους συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσιας Νοσοκομεία, οι θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, β) Οι απασχολούμενοι στην Α΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου, δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.».
Στη βάση της ως άνω Κ.Υ.Α., από 1.5.2012 άρχισε να χορηγείται το ως άνω επίδομα των 150 Ευρώ στους Π.Π.Υ. με την ειδικότητα του οδηγού, εντάσσοντας αυτούς, προφανώς διότι τα πυροσβεστικά οχήματα φέρουν μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.
Στη συνέχεια δυνάμει του με αριθμ. 2/61891/0022/30-8-2012 εγγράφου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν ερωτήματος του Α.Π.Σ., έκρινε ότι το επίδικο επίδομα περικόπτεται διότι όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό: «Στην αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πυροσβέστη και ως εκ τούτου οι εν λόγω πυροσβέστες (ΠΠΥ) δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού».
Έκτοτε, μολονότι υπήρξε έντονη διαμαρτυρία των Π.Π.Υ τόσο προς την πολιτική όσο και προς την φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας προφορικά και μόνο δεσμεύσεις για την επαναφορά του επιδόματος και παρότι ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δήλωσε σε σχετική ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων ότι οι Π.Π.Υ. εμπίπτουν λόγω συνάφειας ειδικότητας στο ρυθμιστικό πεδίο της υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέχρι και σήμερα ουδεμία ενέργεια έχει λάβει χώρα κι εκτιμώ, λαμβανομένου υπόψη της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, ότι δεν θα υπάρξει θετική εξέλιξη επί του θέματος.
Επίσης, το με αριθμό πρωτ. 2/34084/0022 από 10.4.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ/νση 22η Μισθολογίου) στο οποίο διευκρινίζεται ότι : «… οι υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγών που απασχολούνται ως οδηγοί λεωφορείων, ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αντίθετα, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν έχουν την ειδικότητα των οδηγών δεν δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα, καθόσον δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις προαναφερθείσες αποφάσεις. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε χώρους και σε ειδικότητες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασία που δικαιολογεί τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, χωρίς όμως να έχουν αντίστοιχη ειδικότητα που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω ΚΥΑ, δεν δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση της ειδικότητας.».
Επειδή η μη χορήγηση του επιδόματος αυτού στους Π.Π.Υ. - οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση. Η παραβίαση αυτή εντείνεται και αποδεικνύεται από μόνο το γεγονός ότι οι εποχικοί πυροσβέστες, με βάση τις αποδοχές των οποίων αμείβονται οι Π.Π.Υ. κατά τις διατάξεις του εν ισχύ Ν. 3938/2011, έλαβαν το επίδικο επίδομα.
Επειδή τα Υπουργεία Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Αιγαίου προχώρησαν πρόσφατα στην έκδοση της υπ΄ αριθμ. 2/44020/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1795/1-7-2014) με την οποία ρυθμίζεται ο καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.Πότε προτίθενται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και την επαναφορά του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τον Β.Α.Ε και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, μιας και ως καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί αυτή της 11ης Αυγούστου 2014;
2.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν μετά την εισήγηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που έχουν την ειδικότητα των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων;
3.Πότε προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη να συζητήσει και να υπογράψει την κοινή απόφαση με τους συναρμόδιους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τον Β.Α.Ε και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, μιας και ως καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί αυτή της 11ης Αυγούστου 2014;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Καραγιαννίδης
Δημήτρης Τσουκαλάς
Χαρά Καφαντάρη
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.