.

Ερώτηση 35 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στον υπ.ΠΡΟ.ΠΟ. για τους αιρετούς πυροσβέστες στην Τ.Α. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Ερώτηση 35 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στον υπ.ΠΡΟ.ΠΟ. για τους αιρετούς πυροσβέστες στην Τ.Α.Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Μεταθέσεις και αποσπάσεις αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος»


Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή».

Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 «Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας. Μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν».

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν ειδικά τους εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δημοσίους υπαλλήλους και αποσκοπούν στο να παρέχεται στους αιρετούς η δυνατότητα εκ του νόμου να ασκούν ανεμπόδιστα τα καθήκοντά τους, υπό την ιδιότητά τους ως φορέων πολιτικής εντολής για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Εξάλλου, στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων υπάγονται χωρίς διάκριση και οι υπάλληλοι της ΕΛΑΣ, καθώς και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρά ταύτα, στις ρυθμίσεις του προσφάτως ψηφισθέντος άρθρου 162 του ν. 4662/2020 που αφορούν τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, παρατηρείται πλήρης δυσαρμονία σε σχέση με τα ανωτέρω προβλεπόμενα για τους λοιπούς αιρετούς δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα, στην παρ. 8 του άρθρου 162 του ν. 4662/2020 ορίζεται ότι «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι, μετατίθενται και υπηρετούν, εκτός οργανικών θέσεων, στην πλησιέστερη υπηρεσία ή κλιμάκιο του Δήμου εκλογής τους για όσο διαρκεί η θητεία τους στις εν λόγω εκλογές.»

Ταυτόχρονα, στην παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4662/2020 ορίζεται ότι «εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) οι πολύτεκνοι, β) οι τρίτεκνοι και ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, γ) η μητέρα για τρία (3) έτη από την ημερομηνία γέννησης τέκνου, δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο, τέκνο ή αποτελούν το μοναδικό τέκνο γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ε) οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) τέκνου και τελούν σε χηρεία, στ) οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός τέκνου, ζ) οι ολυμπιονίκες και όσοι προάγονται, λόγω διάκρισης σε άθλημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και για όσο χρόνο παραμένουν στην ενεργό αγωνιστική δράση, η) οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Οι ανωτέρω υπηρετούν σε υπηρεσίες του Νομού συμφερόντων τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οργανικής θέσης υπηρετούν προσωρινά ως υπεράριθμοι, καταλαμβάνοντας την πρώτη κενωθείσα».

Από την διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 162 του ως άνω ν. 4662/2020 προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν υπάρχει πρόνοια, αλλά, αντιθέτως, εισάγεται εξαίρεση από τη δυνατότητα να μην μετατίθενται ή αποσπώνται από τον τόπο, όπου είναι εκλεγμένοι, οι αιρετοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν άλλη ιδιότητα πλην του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου, όπως είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και τα μέλη των κοινοτήτων διαρκούσης της θητείας τους. Ως εκ τούτου, είναι προφανής η δυσαρμονία που προκύπτει σε σχέση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους του άλλους αιρετούς δημοσίους υπαλλήλους -συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων- γεγονός που συνιστά και παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς αντιμετωπίζονται δυσμενώς οι αιρετοί που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Επειδή οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που εκλέγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν τιμή για το Σώμα και παράδειγμα έμπρακτης αναγνώρισης απ' την πλευρά των τοπικών κοινωνιών για το έργο που επιτελούν.

Επειδή η προπεριγραφείσα αντισυνταγματική, άνιση και άδικη αντιμετώπιση των αιρετών Πυροσβεστών αποτελεί δείγμα απαξίωσης σύσσωμου του Πυροσβεστικού Σώματος από την Πολιτεία. Την ίδια απαξίωση προς το Σώμα αποπνέει και η υπ' αριθ. πρωτ. 7017/4/23828-γ/12-5-2020 απάντηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιά προς τη Βουλή των Ελλήνων, μετά την κατάθεση σχετικής ερώτησης για το ίδιο ζήτημα.

Επειδή οι αιρετοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν πρόκειται να γίνουν έρμαια τιμωρητικών και εκδικητικών συμπεριφορών, ούτε θα παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να επιτελούν την αποστολή και τα καθήκοντα που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες που τους εξέλεξαν.
Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα άρει άμεσα την άδικη και δυσμενή διάκριση εις βάρος των αιρετών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να υπάγονται και αυτοί, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, στις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010;

2. Θα προβεί άμεσα στην τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 162 του ν. 4662/2020, κατά τρόπον ώστε να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τυγχάνουν δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη κοινοτήτων διαρκούσης της θητείας τους, προκειμένου να ασκούν ανεμπόδιστα τα καθήκοντα και την αποστολή που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες, στις οποίες έχουν εκλεγεί;

3. Θα μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί προσωρινά στους εκλεγμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους να συνεχίσουν να υπηρετούν στο τόπο, στον οποίο έχουν εκλεγεί και ασκούν τα καθήκοντά τους ως αιρετοί σύμβουλοι διαρκούσης της θητείας τους και δη έως τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 62514Φ202.3/30-9-2019 απόφαση ΑΠΣ και βάσει της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 164 του ν. 4662/2020;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Ραγκούσης Γιάννης
Κάτσης Μάριος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βάρδακης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θοδωρής
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καλαματιανός Διονύσης
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κώστας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλoς Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.