.

ΤΕΑΠΑΣΑ: Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για Εφάπαξ στα 30... ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

ΤΕΑΠΑΣΑ: Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για Εφάπαξ στα 30...


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. πήρε αποφάσεις για ένα πάγιο αίτημα συνδικαλιστικών φορέων των αστυνομικών και υποβάλει Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης με αιτιολογική Έκθεση για θέματα που αφορούν τη χορήγηση εφάπαξ στους μετόχους του , για :
• Καθορισμό εφάπαξ βοηθήματος Τομέων Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
• Αύξηση
εισφορών Τομέων Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
• Καθορισμό ύψους πάγιας εισφοράς διανυθέντος χρόνου φοίτησης (πριν το έτος 1995) στις Σχολές τ.Χωροφυλακής, τ. Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνομίας μετόχων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.
• Χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης στους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».
Διαβάστε στη συνέχεια την Απόφαση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με το προτεινόμενο Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης.....
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
«Ρύθμιση θεμάτων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»
Άρθρο..........
«1. Μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.), παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31-12-1992), που διεγράφησαν του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι 31-7-2012 ή από 1-8-2012 και μετά και δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 11-11-2012, ή θα διαγραφούν εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος αναλυτικά, ως εξής:
Α. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.):
I.Για όσους διαγράφηκαν πριν την 1-8-2012 και μέχρι την 11-11-2012 δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος, αυτό υπολογίζεται με τα μισθολογικά δεδομένα που ίσχυαν κατά την ημεροχρονολογία της διαγραφής, μειούμενο κατά 1,94%, ήτοι Βασικός Μισθός + Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας + αριθμητική σταθερά 317,00€ επί τον συντελεστή 0,91196 επί τον χρόνο ασφάλισης.
II.Για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και η Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος δεν εκδόθηκε μέχρι την 11-11-2012, καθώς και για τους διαγραφόμενους από 12-11-2012 και εφεξής, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται για δύο (2) χρονικές περιόδους, ήτοι:
α. Α' Χρονική Περίοδος: από ενάρξεως χρόνου ασφάλισης έως την 31-7-2012 με τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα της εν λόγω ημεροχρονολογίας (31-7-2012), μειούμενο κατά 1,94%, ήτοι Βασικός Μισθός + επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας + αριθμητική σταθερά 317,00€ επί τον συντελεστή 0,91196 επί τον χρόνο ασφάλισης, μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Β' Χρονική Περίοδος: από την 1-8-2012 και μέχρι την ημεροχρονολογία της διαγραφής, με τα μισθολογικά δεδομένα του μέσου όρου (Μ.Ο.) των αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία διαγραφής, 3ετίας (36 μήνες), επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις, ήτοι (Βασικός Μισθός + Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας + αριθμητική σταθερά 317,00€) επί τον συντελεστή 0,88 επί τον χρόνο ασφάλισης. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 και εφεξής και μέχρι της διαγραφής είναι μικρότερο της 3ετίας, τότε ο Μ.Ο. υπολογίζεται με το άθροισμα των άνω μισθολογικών δεδομένων διά τους μήνες ή ημέρες. Για το έτος 2015 και 2016 ο συντελεστής αναπροσαρμόζεται σε 0,89 και 0,90 αντίστοιχα.
III. α. Μέτοχοι του Τ.Π.ΑΣ. εξερχόμενοι του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας από 1-7-2013 και εφεξής, κατόπιν αιτήσεώς τους, λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ' αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περίπτωση εξόδου των, πριν την συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης στον Τομέα, θα λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την συμπλήρωση όμως του προαναφερομένου οριζομένου χρόνου των τριάντα (30) ετών, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της εξόδου των, μέχρι της αποδόσεώς του.
β. Ως μέγιστος χρόνος αναμονής λήψεως της δικαιουμένης παροχής, ορίζονται τα επτά (7) έτη από της διαγραφής του μετόχου και σε τρία (3) έτη, για τριτέκνους - πολυτέκνους, παρεχομένης ευχέρειας για κατά παρέκκλιση χορήγηση, με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, σε αναξιοπαθούντες μετόχους, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι ανωτέρας βίας, ήτοι αντικειμενικώς απροβλέπτων γεγονότων ή συμβάντων και άλλως αναποτρέπτων, ως και παρόντων επαπειλούντων κινδύνων ζωής των ιδίων ή της στενής οικογενείας των.
γ. Μέτοχοι της εν λόγω κατηγορίας, εξελθόντες πριν την ισχύ του Ν. 4093/2012 και της υπ' αριθ. 10/2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με τα μισθολογικά δεδομένα της ημεροχρονολογίας διαγραφής των, χωρίς σ' αυτά να ασκούν επιρροή οι εν λόγω διατάξεις κατά το μέρος των διαλαμβανομένων σ' αυτές μειώσεων.
Β. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π. Υ.Α.Π.):
I.Για όσους διαγράφηκαν πριν την 1-8-2012 και μέχρι την 11-11-2012 δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος, αυτό υπολογίζεται με τα μισθολογικά δεδομένα που ίσχυαν κατά την ημεροχρονολογία της διαγραφής, μειούμενο κατά 45,49%, ήτοι του (Μ.Ο.) του αθροίσματος των αποδοχών της τελευταίας, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής, πενταετίας (60 μηνών), επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις, επί τον συντελεστή 0,60179, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής.
II.Για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και η Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος δεν εκδόθηκε μέχρι την 11-11-2012, καθώς και για τους διαγραφόμενους από 12-11-2012 και εφεξής, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται για δύο (2) χρονικές περιόδους, ήτοι:
α. Α' Χρονική Περίοδος: από ενάρξεως χρόνου ασφάλισης έως την 31-7-2012 με τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα της εν λόγω ημεροχρονολογίας (31-7-2012), ήτοι του μέσου όρου (Μ.Ο.) του αθροίσματος των αποδοχών της τελευταίας, μέχρι την 31-7-2012, πενταετίας (60 μηνών) επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις, επί τον συντελεστή 0,60179, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Β' Χρονική Περίοδος: από την 1-8-2012 και μέχρι την ημεροχρονολογία της διαγραφής, με τα μισθολογικά δεδομένα του μέσου όρου (Μ.Ο.) των αποδοχών της τελευταίας, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής, 3ετίας, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις, ήτοι (Βασικός Μισθός -ι-Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας) επί τον συντελεστή 0,64 επί τον χρόνο ασφάλισης. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 και εφεξής και μέχρι της διαγραφής είναι μικρότερο της 3ετίας (36 μήνες), τότε ο Μ.Ο. υπολογίζεται με το άθροισμα των άνω μισθολογικών δεδομένων διά τους μήνες ή ημέρες. Για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ο συντελεστής αναπροσαρμόζεται σε 0,65, 066 και 0,67 αντίστοιχα.
III.α. Από 1-7-2012 το μηνιαίο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα καθώς και οι αντίστοιχες
γι' αυτό κρατήσεις αποτελεί το άθροισμα του ποσού του Βασικού Μισθού και του συνολικού ποσού του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας του μετόχου.
β. Για τους διαγραφομένους μετόχους, που το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται με ημερομηνία Απόφασης αυτού μετά την 11-11-2012, το άθροισμα των ποσών της προηγουμένης παραγράφου, περιλαμβάνεται, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών και μετά από κράτηση των αναλογουσών εισφορών, στον υπολογισμό του μέσου όρου (Μ.Ο.) των αποδοχών της πενταετίας (εξήντα μηνών) που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού του βοηθήματος. Για τους διαγραφέντες, πριν την 31-7-2012 οι δώδεκα (12) μήνες λογίζονται μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής και για τους υπόλοιπους μέχρι την 31-7-2012. Η κράτηση των εισφορών είναι δυνατό να εξοφλείται και κατά την χορήγηση του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος.
Γ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Π.Υ.Π.Σ.):
I.Για όσους διαγράφηκαν πριν την 1-8-2012 και μέχρι την 11-11-2012 δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος, αυτό υπολογίζεται με τα μισθολογικά δεδομένα που ίσχυαν κατά την ημεροχρονολογία της διαγραφής, ήτοι του (Μ.Ο.) (Βασικού Μισθού + Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας + Οικογενειακό Επίδομα) του τελευταίου 12μήνου, επί τον συντελεστή 0,67, επί τα έτη υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής.
II.Για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και η Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος δεν εκδόθηκε μέχρι την 11-11-2012, καθώς και για τους διαγραφόμενους από 12-11-2012 και εφεξής, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται για δύο (2) χρονικές περιόδους, ήτοι:
α. Α' Χρονική Περίοδος: από ενάρξεως χρόνου ασφάλισης έως την 31-7-2012 με τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα της εν λόγω ημεροχρονολογίας (31-7-2012), ήτοι του μέσου όρου (Μ.Ο.) του αθροίσματος (Βασικού Μισθού + Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας + Οικογενειακό Επίδομα) του τελευταίου 12μήνου από 1-8-2011 μέχρι 31-7-2012, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, επί τον συντελεστή 0,67, επί τα έτη υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Β' Χρονική Περίοδος: από την 1-8-2012 και μέχρι την ημεροχρονολογία της διαγραφής, με τα μισθολογικά δεδομένα του μέσου όρου (Μ.Ο.) των αποδοχών της τελευταίας, μέχρι της ημερομηνίας διαγραφής, 3ετίας (36 μηνών), επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις (άθροισμα βασικού μισθού, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και αριθμητικής σταθεράς 60,00€), επί τον συντελεστή 0,70 επί το χρόνο ασφάλισης από 1/8/2012 μέχρι την ημερομηνία διαγραφής. Στις περιπτώσεις που το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής είναι μικρότερο από τρία (3) έτη (τριάντα έξι μήνες), τότε ο μέσος όρος υπολογίζεται με το άθροισμα των αποδοχών του χρονικού διαστήματος αυτού, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις, διά τους μήνες ή ημέρες από την 1-8-2012 μέχρι την διαγραφή.
-Η οικογενειακή παροχή αντικαθίσταται με το χρηματικό ποσό των 60,00€ από 1 -8-2012 και εφεξής.
Α. ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΟΛΙΉΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.Δ.ΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.:
Για όσους διαγράφηκαν μέχρι την 31-7-2012 ή από 1-8-2012 και μετά και δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 11-11-2012 ή θα διαγραφούν εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος αναλυτικά, ως εξής:
I.Για όσους διαγράφηκαν πριν την 1-8-2012 και μέχρι την 11-11-2012 δεν εκδόθηκε Απόφαση χορήγησης
εφάπαξ βοηθήματος, αυτό υπολογίζεται με τα μισθολογικά δεδομένα των αποδοχών, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες κρατήσεις για το χρόνο ασφάλισης από ενάρξεως (εντάξεως στο Ταμείο) έως της ημερομηνίας διαγραφής.
II.Για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και η Απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος δεν εκδόθηκε μέχρι την 11-11-2012, καθώς και για τους διαγραφόμενους από 12-11-2012 και εφεξής, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται για δύο (2) χρονικές περιόδους, ήτοι:
α. Α' Χρονική Περίοδος: από ενάρξεως χρόνου ασφάλισης (εντάξεως στο Ταμείο) έως την 31-7-2012 με τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα της εν λόγω ημεροχρονολογίας (31-7-2012), επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Β' Χρονική Περίοδος: από 1-8-2012 και για το χρόνο ασφάλισης μέχρι την ημεροχρονολογία της διαγραφής με τα μισθολογικά δεδομένα του Βασικού Μισθού, που ισχύει με το Ν. 4024/2011 επί του οποίου υπολογίζονται εφεξής οι αντίστοιχες εισφορές.
2.α. Η προβλεπόμενη στην παρ. 9 του άρθρου 27 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1, τ. Α') μηνιαία κράτηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους (αστυνομικούς μέχρι την 31-12-1992) του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθορίζεται από 1-1-2014 σε ποσοστό 7,75% και από 1-1-2016 σε 8,00%.
β. Η προβλεπόμενη στην Π.Δ. 260 άρθρο μόνο από 27-9-2002 μηνιαία κράτηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους (αστυνομικούς μέχρι την 31-12-1992) του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθορίζεται την 1/1/2013 σε 5,25% , την 1/1/2014 σε 5,50%, την 1/1/2015 σε 5,75%, την 1/1/2016 σε 6,00%.
γ. Η προβλεπόμενη κράτηση της διαφοράς αύξησης μισθολογικών προαγωγών και μεταβολής χρονοεπιδόματος (Ν. 1494/1950 που κυρώθηκε Ν. 1593/1950 ΦΕΚ 296/Α/24-12-1950 άρθρο 8 παρ. ε') των μετόχων Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α αυξάνεται από 1-1-2013 σε τρεις (3) διαφορές. δ. Η προβλεπόμενη παρακράτηση εισφοράς της υπ' αριθ. Φ 7/256 από 7-1-2001 Υ.Α., που αφορά τους μετόχους του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καταληκτικού και προκαταληκτικού μισθολογικού βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου, κατά την έξοδο του μετόχου από το Ταμείο, αυξάνεται από 1/7/2012 για δώδεκα (12) μήνες, από 1/1/2014 για (15) δέκα πέντε μήνες από 1/1/2016 για (18) δεκαοκτώ μήνες, διαλαμβάνουσας και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων, από το έτος 2010 και εντεύθεν.
ε. Η προβλεπόμενη κράτηση οδοιπορικών εξόδων εγκατάστασης, λόγω αποστρατείας και λοιπών οδοιπορικών εξόδων (Ν. 1494/1950 που κυρώθηκε με τον Ν. 1593/1950 ΦΕΚ 296/Α/24-12-1950 άρθρο 8 παρ. γ' εδ. Ιο) που αφορά τους μετόχους του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ορίζεται σε10% και 8%, αντίστοιχα, υπέρ του εν λόγω Τομέα.
3. Η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές πρώην Χωροφυλακής, τέως Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνομίας πριν το έτος 1995, υλοποιείται προαιρετικά με την απόδοση της προβλεπόμενης πάγιας εισφοράς, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών νεοεξερχομένου Αστυφύλακα (Βασικού Μισθού, Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας 4% και αριθμητικής σταθερός 317,00€ για τους παλαιούς μετόχους και επί του συνόλου των αποδοχών για τους νέους ασφαλισμένους), δυναμένης να παρακρατείται και κατά την έξοδο του μετόχου από το Ταμείο, από της ημερομηνίας κατάθεσης της αιτήσεως, έντοκη και με ανατοκισμό. Υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση του εν λόγω χρόνου κατατίθενται στο Ταμείο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου και διαλαμβάνουν μόνο τους εν ενεργεία ή διαγραφομένους μετόχους από της ισχύος του παρόντος και εφεξής.
4.Η καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, των εξερχομένων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετόχων, υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας το μέγιστον έξι (6) μηνών από της καταθέσεως στον Τομέα πλήρων δικαιολογητικών, με προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση των αυτεπαγγέλτως αποστρατευομένων ή των συμπληρωσάντων με αίτησή τους όριο ηλικίας αποστρατείας, ως και των αποστρατευομένων συμπληρωσάντων τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας από της ημερομηνίας κατατάξεως στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
5.Το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των νέων ασφαλισμένων (1-1-1993 και εφεξής) των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, υπολογίζεται από το γινόμενο του εβδομήντα επί της εκατό 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.
6.Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δύναται από την 1-1-2014 για τους Τομείς Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., να επανακαθορίζεται το ποσό μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων που υπάγονται στην κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1-1-1993 και εντεύθεν).
7.Η Επικουρική Σύνταξη (Μέρισμα) προκαταβάλλεται από τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στους δικαιούχους ασφαλισμένους την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός και αφορά τον επόμενο μήνα.
8.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά για θέματα των προηγούμενων περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους Τομείς Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
9.Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρότασης νομοθετικής ρύθμισης
«Ρύθμιση Θεμάτων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.α. Με τις διατάξεις του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58, τ. Α'), συστάθηκε ο Ασφαλιστικός Φορέας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., συναποτελούμένος από έξι (6) πρώην ασφαλιστικά Ταμεία και ένα (1) Κλάδο Υγείας των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία - Πυροσβεστικό Σώμα), β. Με το άρθρο 94 του άνω συστατικού νόμου, διατηρήθηκαν σε ισχύ οι Καταστατικές Διατάξεις των ενταχθέντων πρώην Ταμείων και Κλάδου Υγείας στον νεοσυσταθέντα Φορέα, με ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 103 αυτού για δυνατότητα ενοποίησης αυτών κατά Κλάδο, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του.
γ. Το Δ.Σ. του Ταμείου για την βέλτιστη λειτουργία του Φορέα και τον εκσυγχρονισμό - εξορθολογισμό συλλήβδην του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του, επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή αναγκαίας έκδοσης άλλων Κανονιστικών Πράξεων στην εποπτεύουσα αυτό Αρχή (Υ.Ε. & Κ.Α.), εισέτι δε και ενοποίησης κατά Κλάδο των κειμένων Καταστατικών Διατάξεων αυτού, για την ενιαία ρύθμιση θεσμικών θεμάτων κοινού αντικειμένου, ομοειδώς και ομοιοτρόπως.
δ. Στόχος η συμπλήρωση των υφισταμένων νομοθετικών κενών, απλοποίηση τυχόν υφισταμένης πολυνομίας, ρυθμίζουσας το αυτό αντικείμενο, κατάργηση κακονομίας και θεραπεία - εξάλειψη τυχόν νομικών παραδόξων ή αγκυλώσεων.
ε. Κομβικό σημείο αναφοράς της προτεινόμενης ρύθμισης, τυγχάνει η εναρμόνιση των εννόμων σχέσεων ασφαλισμένων και Φορέα, στο εύρος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για διασφάλιση ευνομίας, δικαιοσύνης και χρηστής διαχείρισης, ως και η κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων των μετόχων και οικονομικών συμφερόντων του, στο εύρος παροχής - αντιπαροχής και στα πλαίσια της βεβαιωμένης εμπιστοσύνης και προσδοκίας ισότιμης απόληψής των μετά την δραστική επιρροή των μνημονιακών νόμων και απομείωση των παροχών των μετόχων.
2.Ειδικότερα:
α. Με το εδάφιο 1 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, ως απότοκος του περιεχομένου του Μνημονίου III, Προσαρμοστικών Νόμων και της σχετικής Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου. Έτσι, διατηρείται το κεκτημένο δικαίωμα του μετόχου, το οποίο είναι βεβαιωμένο την 31-7-2012, πριν την ισχύ του Ν. 4093/12 και των διατάξεων της υπ' αριθ. 10/2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, αφού άλλωστε ο εν λόγω νόμος, δεν έχει αναδρομική ισχύ για το σύνολο των ετών ασφάλισης των μετόχων, θεσπιζομένων προς τούτο τμηματικών σταδίων (χρονικών περιόδων) απόδοσης της δικαιουμένης παροχής. Ο τρόπος ανακαθορισμού (αύξηση χρονοεπιδόματος για τον ΤΠΥΑΠ από το 1/5 σε 5/5, ως και η διόρθωση σε πλεονασματικών των συντελεστών απόδοσης σε όλους τους Τομείς Πρόνοιας) επιφέροντας ελάχιστη εξομάλυνση των ραγδαίων αλλά και αναιτιολογήτων απομειώσεων του δικαιώματος της παροχής, εδράζεται στο γεγονός ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, δεν έλαβε υπόψη της, βασικές παραμέτρους εσόδων των Τομέων, ήτοι τις έκτακτες πάγιες εισφορές των μετόχων, που αφορούν μισθολογικές προαγωγές, οδοιπορικά έξοδα, πόρους αλλοδαπής, τις προσόδους της περιουσίας των Τομέων, ως και τους κοινωνικούς πόρους αυτών. Ομοίως, η ρύθμιση έχει ερειστό έρμα στο πλαίσιο του όρου δικαίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κεφαλαιωδών Αρχών ισότητας, ισονομίας, δικαιοσύνης, αναλογίας και ίσης μεταχείρισης, μεταξύ αυτών που ήδη μέχρι χθες έλαβαν την παροχή, σε σχέση με τους επόμενους που αναμένουν την λήψη της, άλλως ακρωτηριάζεται έως ενταφιασμού η όποια απέμεινε εμπιστοσύνη, των διοικουμένων στην Πολιτεία, με άμεσο κίνδυνο διάρρηξης (ασύμμετρης απειλής) του κοινωνικού ιστού και της συνοχής των μετόχων, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες. Οι Τομείς Πρόνοιας, ουδέποτε έτυχαν κρατικής συνδρομής (επιχορήγησης), απεναντίας και παρά τις επιδράσεις του ΡSΙ (ανταλλαγή Ελληνικών Ομολόγων) αυτορυθμιζόμενοι ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται σήμερα και κατά το μέρος των μειώσεων, στις υποχρεώσεις τους, χωρίς ελλειματογενείς πιθανότητες, οι δε Αναλογιστικές μελέτες, δεν κατέδειξαν ανατροπή της μακροπρόθεσμης ισορροπίας των και συνεπώς ορθοτομείται η υιοθέτηση των προτεινομένων. Ομοίως, ρυθμίζονται θέματα βελτίωσης κατά το μέρος που αφορούν την μείωση του χρόνου απόδοσης της δικαιούμενης παροχής στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ., που συνταξιοδοτούνται προώρως, από τα τριάντα ένα (31) σε τριάντα (30) έτη ασφάλισης στον Τομέα, τούτου επιτρεπομένου από τις επικρατούσες συνθήκες των χρηματορροών του, καθώς και μέτρα κοινωνικής συναντίληψης και αλληλεγγύης για συντρέχουσες περιπτώσεις τριτέκνων, πολυτέκνων, περιπτώσεις αναξιοπαθούντων, πασχόντων από βαρύτατα νοσήματα. Τέλος, κατοχυρώνεται το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα των εξελθόντων μετόχων του ΤΠΑΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ, πριν την συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής ασφάλισης στον Τομέα, χωρίς να ασκούν επιρροή οι διατάξεις του Μνημονίου III και της Σχετικής Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, για την εν λόγω κατηγορία μετόχων.
β. Με το εδάφιο 2 λαμβάνεται πρόνοια θέσπισης ισοδυνάμων μέτρων μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., τα οποία παρά τον επαχθή χαρακτήρα τους, βεβαιώνουν την διασφάλιση της ισορροπίας των Τομέων και εξισορροπούν την αναιτιολόγητη μείωση της ανταποδοτικότητας των εισφορών - παροχών, τούτου επιβεβαιωμένου και με τα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης (Πινάκων) που συνημμένα, με την παρούσα, θα υποβληθούν αρμοδίως, για περαιτέρω εκτίμηση.
γ. Με το εδάφιο 3 ορίζεται το ύψος απόδοσης πάγιας εισφοράς, για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης των Αστυφυλάκων πριν το έτος 1995, στα πλαίσια της Αρχής ισότητας, δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης, ως και της αρχής της αναλογίας, αποδιδομένης εισφοράς στο διπλάσιο περίπου, από εκείνη η οποία θα προέκυπτε, εάν είχε καταβληθεί κατά τον χρόνο της φοίτησης αθροιστικά υπολογιζομένης μέχρι σήμερα έστω και εντόκως και με ανατοκισμό.
δ. Με το εδάφιο 4 καθορίζεται ομοιότροπη απόδοση της δικαιούμενης παροχής εντός χρονικού πλαισίου 6μήνου από της ολοκλήρωσης των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.
ε. Με το εδάφιο 5, διατηρείται ο τρόπος υπολογισμού των νέων ασφαλισμένων μετόχων των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, χωρίς αυτός να επηρεάζεται από την νέα Τεχνική Βάση, αφού δε συντρέχουν λόγοι ελλειματογενείς ή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. στ. Με το εδάφιο 6, παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, επανακαθορισμού του ύψους, των μηνιαίων εισφορών στους Τομείς Πρόνοιας, με στόχο την βιωσιμότητα και δυνατότητα ενοποίησης, σε ενιαίο Κλάδο, με ίσες εισφορές, των μετά την 1-1-1993 (νέων ασφαλισμένων).
ζ. Με το εδάφιο 7, καθορίζεται ενιαίος τρόπος καταβολής της Επικουρικής Σύνταξης - μερίσματος σε μηνιαία βάση, ομοιοτρόπως σε όλους τους Τομείς Επικουρική Ασφάλισης.
η. Με το εδάφιο 8 το ΤΕΑΠΑΣΑ εξαιρείται από την υπαγωγή αυτού στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, με την νέα Τεχνική Βάση.
3.Με την παρούσα προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ούτε του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγές: Διαύγεια,policenet

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.