.

Κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και δικαίου: Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής μετατίθενται ή τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου!!!!! ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και δικαίου: Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής μετατίθενται ή τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου!!!!!

H παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Οι  Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αναφέρονται στις παραγράφους, 2, 3, 4, 5 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του παρόντος νόμου, στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 33/2009 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 (Α’ 204), μετατίθενται ή  τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι λοιποί ανώτεροι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακήςτων περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 58/2012 (Α’ 108,  μετατίθενται και τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι μεταθέσεις των υπηρετούντων σε Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) γίνονται αποκλειστικά βάσει υπηρεσιακών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 33/2009 (Α’ 50), με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η διαταγή μεταθέσεως ή τοποθετήσεως κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Οι μετατιθέμενοι ή τοποθετούμενοι δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της επίδοσης, να υποβάλλουν ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής άπαξ αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης ή τοποθέτησης.
Επί των αιτημάτων ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης αποφάσεων του παρόντος άρθρου αποφασίζει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Το λοιπό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής μετατίθεται ή τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 33/2009 (Α’ 50), όπως ισχύει.

απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων συντρέχουν σωρευτικά.».
Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή  και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη». «Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι συμπλήρωσής τους. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01.01.2015».
Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται στις υπηρεσίες εξωτερικου  μετά τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασής τους, αναλαμβάνουν υποχρέωση πρόσθετης παραμονής στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα που ιήρκεσε η μετάθεση ή η απόσπασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ή επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης, ή της στέρησης βαθμού, όπως ισχύουν κάθε φορά.».
Για τις κρίσεις και τις προαγωγές όσων τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου,  εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό ΛΣ – Ελ. Ακτ. Τα στελέχη Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και παραμένουν εντεταγμένα στις επετηρίδες τους χωρίς να στερούνται της αρχαιότητάς τους με καταληκτικό βαθμό αυτόν  του Επικελευστή Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη σχολή Υπαξιωματικών και του Πλοιάρχου Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ.-Ελ.Ακτ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής  Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται τα προσόντα, η πιστοποίηση και λοιπές ιδιότητες για τους ιδιώτες ένοπλους φρουρούς που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και τα περί κατοχής όπλων για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου».
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, εφόσον τα  τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.».
«Οι ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στους δοκίμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι θεωρούνται ως μόνιμοι στρατιωτικοί και θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει το βαθμό αποφοίτησής τους, από τον χρόνο της πάθησης, ή του τραυματισμού τους.»
Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 530/1970 (Α΄100), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 1481/1984 (Α΄152).

«1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.».
13. Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης  στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου δέκα (10) Ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Τα εισπραχθέντα ποσά που θα προκύπτουν από την καταβολή του παραβόλου, θα μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την κάλυψη εξόδων διενέργειας διαγωνισμών Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

peiratikoreportaz

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.