.

Εφάπαξ στρατιωτικών μετά από το 2012 - Τι μπορούν να διεκδικήσουν; Αναλυτική ενημέρωση ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Εφάπαξ στρατιωτικών μετά από το 2012 - Τι μπορούν να διεκδικήσουν; Αναλυτική ενημέρωση

 


Το υπόλοιπο 50% της αποκατάστασης των μισθών των στρατιωτικών ακόμη αναμένεται. Το ίδιο και τα αναδρομικά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και το εφάπαξ για τους στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν μετά από τη λαίλαπα των περικοπών. Πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να προσφύγουν στα δικαστήρια ώστε να διεκδικήσουν σημαντικά ποσά που σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ δεν έπρεπε να είχαν περικοπεί.

Τι γίνεται σ΄ αυτές τις περιπτώσεις;


Ο νομικός παραστάτης της ΠΟΕΣ Γεώργιος Αντωνακόπουλος, σε ενημερωτικό του σημείωμα εξηγεί ώστς ο κάθε στρατιωτικός κατά την κρίση του να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει:


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση διαφοράς εφάπαξ από στρατιωτικούς λόγω εφαρμογής του μισθολογίου του ν. 4093/2012».


Όπως γνωρίζετε με την υπ. αριθ. 219/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες καθιερώθηκε από 1-8-2012 νέο μισθολόγιο (μειωμένο) για τα στελέχη (μεταξύ άλλων και) των ενόπλων δυνάμεων.

Σε υποτιθέμενη συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση, με το άρθρο 86 του ν. 4037/2014 εισήχθη αναδρομικά από 1-8-2012 νέο ιδιότυπο μισθολόγιο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με αποδοχές ναι μεν ανώτερες από αυτές που καθιέρωσε ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4093/2012, σαφώς όμως κατώτερες από αυτές που ίσχυαν στις 31-7-2012.


Περαιτέρω, με τα πρακτικά 12/2004 και εν συνεχεία 20/2015, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ έκρινε πως, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4037/2014 για το μέλλον, η Διοίκηση όφειλε πάντως για το διάστημα από 1-8-2012 έως την ψήφιση του ν. 4307/2014 να θεωρήσει ως ισχύουσες τις ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις για τους στρατιωτικούς, όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το ν. 4093/2012.
Γνωρίζετε επίσης πως στο χρόνο που μεσολάβησε από 1-8-2012 και εφεξής για ορισμένους από όσους αποχώρησαν και διαγράφηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις εκδόθηκαν από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους ειδικούς λογαριασμούς (Ε.ΛΟ.Α.Σ, Ε.ΛΟ.Α.Ν, Ε.ΛΟ.Α.Α) πράξεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ως βάση υπολογισμού ο τελευταίος βασικός μισθός όπως αυτός είχε διαμορφωθεί με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012.


1. Τι διεκδικείται και με βάση ποια διαδικασία.

Αντικείμενο διεκδίκησης είναι, για τους στρατιωτικούς που διαγράφηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις μετά την 1η-8-2012 και τους έχει απονεμηθεί εφάπαξ, η διαφορά του ύψους του εφάπαξ που προκύπτει αν ληφθούν υπόψη ως βάση υπολογισμού οι αποδοχές που ίσχυαν κατά την 31-7-2012 και όχι αυτές του ν. 4093/2012.
Η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων. Αγωγή θα κατατεθεί αν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των είκοσι (20 εναγόντων ανά όπλο.


2. Είναι νομικά αναγκαία η άσκηση αγωγής:

Οι ειδικοί λογαριασμοί φαίνεται να προσανατολίζονται στο να χορηγήσουν συμπληρωματικό εφάπαξ στους διαγραφέντες από 1-8-2012 έως 31-7-2014 (όταν και άρχισε να ισχύει ο ν. 4281/2014, ο οποίος προβλέπει άλλο τρόπο υπολογισμού), με βάση όμως το νέο μισθολόγιο του ν. 4307/2014, το οποίο υπολείπεται αισθητά από αυτό που ίσχυε κατά την 31-7-2012. Προδήλως όλες οι νομικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι στρατιωτικοί μέσω των οργάνων εκπροσώπησής τους και με τη νομική συνδρομή του γραφείου μας, αποσκοπούν στην καθαρή λύση της πλήρους και ορθής εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ, της επαναφοράς δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις χρήσεις των αποδοχών των στρατιωτικών που ίσχυαν στις 31-7-2012. Δεν μπορεί, όμως, με βάση τη μέχρι τώρα στάση της Ελληνικής Πολιτείας να προδικάσει κανείς ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Παρίσταται επομένως σκόπιμη η άσκηση σχετικής αγωγής, δεδομένου ότι οι διαφορές στο ύψος του εφάπαξ αφορούν σε σημαντικά ποσά.

3. Υποχρεώσεις για την έγερση αγωγής.

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει απαραιτήτως ατομικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Στοιχεία ενάγοντος.
2. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.
3. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα – Παρακαλείσθε, ει δυνατόν, η σύμβαση εντολής να εκτυπώνεται σε διπλή όψη).
4. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης και πράξης χορήγησης του εφάπαξ.
5. Αν σε μεταγενέστερο χρόνο χορηγηθεί συμπληρωματικό εφάπαξ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία, να προσκομίσει στο γραφείο μας αντίγραφο και της συμπληρωματικής πράξης χορήγησης.


Β. Συγχρόνως, κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει για τον προσδιορισμό των διαφορών αποδοχών του και τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, το ποσό των 120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (97.56 ευρώ + 23% ΦΠΑ ή 22.44 ευρώ =120 ευρώ). Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα εκδοθεί ΑΠΥ την ημέρα κατάθεσης της αγωγής. Αν επέλθει πλήρης ικανοποίηση του ενάγοντος (ήτοι πλήρης καταβολή της διεκδικούμενης διαφοράς εφάπαξ) με νομοθετική ρύθμιση πριν την κατάθεση της αγωγής του, η αγωγή δεν θα κατατεθεί, τυχόν δε καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν.


Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ κάθε ποσού που θα του καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής του, μόνο για τις καταβολές οι οποίες θα γίνουν, αφού μεσολαβήσει δικαστική απόφαση οιουδήποτε βαθμού που να δικαιώνει τους ενάγοντες. Καμία αμοιβή δεν οφείλεται για τυχόν ποσά εφάπαξ που θα καταβληθούν στους ενάγοντες δυνάμει νομοθετικής ρύθμισης ή με πρωτοβουλία των οικείων Ταμείων και ειδικών λογαριασμών πριν επιληφθούν τα Δικαστήρια. Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. Για κάθε καταβολή το γραφείο μας θα εκδίδει ΑΠΥ κατά το χρόνο είσπραξης.


#onalert.gr0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.