.

Προτάσεις A.E.Π.Α.Π.Σ. για την νέα δομή του Αρχηγείου του Π.Σ. ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Προτάσεις A.E.Π.Α.Π.Σ. για την νέα δομή του Αρχηγείου του Π.Σ.

Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών του Π.Σ.


Προτάσεις για την νέα δομή του Αρχηγείου του Π.Σ.

Σε πλήρη αποτυχία έχει εξελιχθεί η εφαρμογή της περίφημης «αναδιοργάνωσης» του ΠΣ που νομοθέτησε η προηγούμενη συγκυβέρνηση με το Ν. 4249/2014 . Και είναι φυσικό, αφού επινοήθηκε και συντάχθηκε απόκρυφα και αποσπασματικά, χωρίς τη θεσμική συμμετοχή της Φυσικής Ηγεσίας του ΠΣ και των εργαζομένων.

Στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης, η επαναφορά του αποτυχημένου στο παρελθόν μοντέλου των δύο Υπαρχηγών, η κατάργηση του θεσμού των Επιθεωρητών, η υιοθέτηση του παντελώς αγνώστου και ασύμβατου με τις υπάρχουσες δομές θεσμού των Συντονιστών περιορισμένης ευθύνης, η κατάργηση των κλάδων του Α.Π.Σ., η δημιουργία έξι (6) υπερδιευθύνσεων που η καθεμία έχει τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να γίνουν δυσκίνητες και υπερσυγκεντρωτικές , η σύσταση της Διεύθυνσης Ελέγχου Επιθεώρησης του Π.Σ. ως “πυροσβεστική αστυνομία”, οι φωτογραφικές διατάξεις, είναι μερικές μόνο από τις «αστοχίες» του συστήματος.
Επίσης στο επίπεδο των Περιφερειακών Διοικήσεων ΠΥ, συστάθηκαν γραφεία και δομές χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αύξησης της οργανικής τους δύναμης ενώ ταυτόχρονα φυτοζωεί η μεταφορά των οικονομικών πόρων που προβλέπονται για την αποκεντρωμένη λειτουργία τους . Επιπλέον η οργανική δύναμη των περισσοτέρων ΠΥ, ΠΣ και ΠΚ εξακολουθεί να καθορίζεται από διατάξεις νομοθετημάτων προηγούμενων δεκαετιών και δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση της επιχειρησιακής τους χρησιμότητας ούτε έχει υπολογισθεί η επικείμενη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Για τους λόγους αυτούς, καταθέτουμε αρχικά το μέρος των προτάσεων μας που αναφέρεται στη νέα δομή του Α.Π.Σ.. Με την πρόταση αυτή καταργούνται όλες οι αστοχίες που προέκυψαν από την προηγούμενη «αναδιοργάνωση» στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και τίθεται η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου με όλα τα στελέχη του ΠΣ για τη νέα, σύγχρονη δομή του Α.Π.Σ..
Η νέα δομή που προτείνεται βασίζεται στο τρίπτυχο: σχεδιάζω με βάση τις στρατηγικές επιλογές μου και υποστηρίζω το σχεδιασμό μου – επιλέγω και εκπαιδεύω κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό μου - επιχειρώ με ασφάλεια. Ταυτόχρονα δε, υπηρετεί τις αρχές του κεντρικού ελέγχου και αποκεντρωμένης εκτέλεσης.
Συνοπτικά, η νέα δομή που προτείνεται είναι η εξής :

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα και είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
Το Αρχηγείο αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το Α.Π.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του αρμόδιου Υπουργού για την άσκηση των καθηκόντων του. O Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού.
Ο Υπαρχηγός φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Σώματος και τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα.
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου γενικών καθηκόντων και οι Προϊστάμενοι των Κλάδων αυτού φέρουν το βαθμό του Αρχιπυράρχου γενικών καθηκόντων. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των Προϊσταμένων των Κλάδων αυτού γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ..
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται σε τρεις (3) κλάδους:

A΄ Κλάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
Β΄ Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γ΄ Κλάδος Επιχειρήσεων.
Όλοι οι κλάδοι είναι ισότιμοι μεταξύ τους. Τους κλάδους καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου . Η διάρθρωση τους είναι η εξής:Κλάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (Α΄ Κλάδος )

Α1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
α. Τμήμα 1ο Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
β. Τμήμα 2ο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
γ. Τμήμα 3ο Μελετών και Ανάπτυξης Διαλειτουργικότητας.
δ. Τμήμα 4ο Έρευνας και Τεχνολογίας.
ε. Τμήμα 5ο Διεθνών Σχέσεων.
στ. Τμήμα 6ο Επικοινωνίας και Εκδόσεων.
Α2. Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης.
α. Τμήμα 1ο Τεχνικών Έργων, Κτιρίων και Εγκαταστάσεων.
β. Τμήμα 2ο Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού.
γ. Τμήμα 3ο Τεχνικών Προδιαγραφών.
δ. Τμήμα 4ο Ασύρματης και Ενσύρματης Επικοινωνίας.
ε. Τμήμα 5ο Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
στ. Τμήμα 6ο Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής.
Α3. Διεύθυνση Οικονομικών.
α. Τμήμα 1ο Προϋπολογισμού και Σύνταξης Αναφορών.
β. Τμήμα 2ο Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασμών.
γ. Τμήμα 3ο Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
δ. Τμήμα 4ο Προμηθειών.
ε. Τμήμα 5ο Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών.
στ. Τμήμα 6ο Κοστολόγησης Επιχειρήσεων.

ζ. Τμήμα 7ο Αποδοχών και Ασφάλισης προσωπικού ΠΣ.
Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού (Β΄ Κλάδος )

Β1. Διεύθυνση Προσωπικού.
α. Τμήμα 1ο Αξιωματικών και Πυρονόμων.
β. Τμήμα 2ο Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
γ. Τμήμα 3ο Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Προσωπικού Εποχικής Απασχόλησης.
δ. Τμήμα 4ο Πολιτικού Προσωπικού.
ε. Τμήμα 5ο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
στ. Τμήμα 6ο Συντάξεων και Αποστράτων.
ζ. Τμήμα 7ο Γραμματείας, Αρχείου .
Β2 . Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας.
Τμήμα 1ο Υγειονομικού Ελέγχου.
Τμήμα 2ο Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την Εργασία.
Τμήμα 3ο Υγιεινής και Ασφάλειας κατά τις Επιχειρήσεις.
Β3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης.
α. Τμήμα 1ο Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
β. Τμήμα 2ο Μετεκπαιδεύσεων και δια βίου Μάθησης.
γ. Τμήμα 3ο Ειδικών Εκπαιδεύσεων .
δ. Τμήμα 4ο Πολιτισμού και Αθλητισμού.Κλάδος Επιχειρήσεων (Γ΄ Κλάδος)

Γ1. Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης
α. Τμήμα 1ο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων.
β. Τμήμα 2ο Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής .
γ. Τμήμα 3ο Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων.
δ. Τμήμα 4ο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τμήμα 5ο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άμυνας.
στ. Τμήμα 6ο Οργάνωσης Εθελοντισμού.
Γ2. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.
α. Τμήμα 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Δασικών και Αγροτικών Πυρκαγιών.
β.Τμήμα2ο Εναέριας Επιτήρησης, Αεροπυρόσβεσης και Εναέριου Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών.
γ. Τμήμα 3ο Συνεργασίας με Εμπλεκόμενους Φορείς.
Γ3. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας.
α. Τμήμα 1ο Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων.
β. Τμήμα 2ο Έρευνας Υλικών και Συστημάτων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας.
Σε κάθε Κλάδο συστήνεται και λειτουργεί Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας που υποστηρίζει το έργο του κάθε Κλάδου. Των γραφείων αυτών προΐστανται Αξ/κοί απόφοιτοι Σχολών Νομικών Επιστημών αντίστοιχης ειδίκευσης.
Οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του ΠΣ είναι οι εξής:
α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία.
γ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
δ. Η Διαχείριση Χρηματικού.

ε. Η Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού ( ΔΙ.Π.ΥΛ).
στ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυρ/κου Σώματος(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) ζ. Η Υπηρεσία Πλωτών Mέσων Πυρ/κού Σώματος ( Υ.Π.Μ.Π.Σ.).
η. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) .
θ. Οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Υ.Α.Ε.Ε.).
ι. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

Οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος .
Οι Υ.Ε.Μ.Π.Σ., Υ.Π.Μ.Π.Σ. και οι Ε.Μ.Α.Κ. εποπτεύονται και ελέγχονται διοικητικά από τον Υπαρχηγό ΠΣ.
Ο διοικητικός και επιχειρησιακός έλεγχος των Υ.Α.Ε.Ε. και των Πυροσβεστικών Συνεργείων εκχωρείται στους Γενικούς Επιθεωρητές ΠΣ .
Η Α.Ε.Π.Α.Π.Σ. στηρίζει δημιουργία ενός καινούργιου, σύγχρονου και ρεαλιστικού οργανογράμματος για το ΠΣ σε όλα τα επίπεδα, με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις του ελληνικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, προσπερνώντας το πολιτικό κόστος και τα ατομικά συμφέροντα που πάντα υπερίσχυαν στο παρελθόν .


Δημήτρης Σιμιτσής Τάσος Μανιάτης
Τακτικό @ αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου μεταθέσεων Αξ/κών του Π.Σ.


#aep.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.