.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την Άδεια κατ΄οίκον νοσηλείας, τις αναρρωτικές άδειες και την μακρά αναρρωτική άδεια των στελεχών Λ.Σ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την Άδεια κατ΄οίκον νοσηλείας, τις αναρρωτικές άδειες και την μακρά αναρρωτική άδεια των στελεχών Λ.Σ
Μια ακόμα εκκρεμότητα για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τακτοποιείται τις επόμενες μέρες, με την αποστολή στις υπηρεσίες διευκρινιστικής εγκυκλίου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικότερα την άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας, τις συνήθεις αναρρωτικές άδειες (άρθρο 5, π.δ. 80/2015) καθώς και τη μακρά αναρρωτική άδεια (π.δ. 37/2012).

Συγκεκριμένα:

Α. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 80/2015, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, άδεια κατ` οίκον νοσηλείας διάρκειας μέχρι και δέκα (10) ημερών, με αποδοχές, η οποία χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη. Επομένως, η άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας χορηγείται αποκλειστικά για χρονικό διάστημα μέχρι και δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος.

Η άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας χορηγείται ως ακολούθως:

α) Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνωμάτευση ιατρού του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α'170), η λειτουργία του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η έγκριση αναρρωτικών αδειών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν εξέτασης, ανήκει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής, εμπίπτουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στους Κλάδους του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Επισκευαστικής Βάσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διασταλτικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 103/2014.
Η άδεια της κατ΄ οίκον νοσηλείας, για τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να χορηγείται και από ιδιώτη ιατρό ή ιατρό κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος, εφόσον αυτή εγκριθεί από τον ιατρό του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 80/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του π.δ. 103/2014.

β) Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε Υπηρεσίες πλην των ανωτέρω, μετά από γνωμάτευση ιατρού αρμόδιας κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953 (Α΄254), όπως κάθε φορά ισχύει, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή από ιδιώτη ιατρό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” (Α΄287), όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 80/2015, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά, συνήθεις αναρρωτικές άδειες, διάρκειας μέχρι και δύο (2) μηνών, με αποδοχές, χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι ίδιοι λόγοι υγείας συνεχίζουν να υφίστανται, τότε χορηγείται νέα συνήθης αναρρωτική άδεια η οποία στο σύνολο της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 80/2015, στις συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται μέχρι και τέσσερις (04) ημέρες πορείας, για οποιονδήποτε τόπο προορισμού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Επομένως:

α) Η διάρκεια της συνήθους αναρρωτικής άδειας για τους ίδιους λόγους υγείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. [π.χ. συνήθης αναρρωτική άδεια δέκα (10) ημερών, τριάντα (30) ημερών, εξήντα (60) ημερών.].

β) Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά. Διευκρινίζεται ότι η συνολική χορήγηση των αδειών αυτών συνεπάγεται ότι δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο, η διακοπή τους. [π.χ. Εάν χορηγηθούν δεκαπέντε (15) ημέρες συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι ημέρες αυτές δεν επιτρέπεται να κατατμηθούν προκειμένου μέρος αυτών να διανυθεί άμεσα και το υπόλοιπο μέρος τους σε μεταγενέστερο χρόνο.]. Η συνολική και όχι η τμηματική χορήγηση της συνήθους αναρρωτικής άδειας για τους ίδιους λόγους υγείας, απορρέει από το γεγονός ότι η αναρρωτική άδεια η οποία χορηγείται για τους ίδιους λόγους υγείας με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, συνιστά πλέον μακρά αναρρωτική άδεια.


Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες, χορηγούνται ως ακολούθως:

α) Μετά από ενδονοσοκομειακή ή ημερήσια νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953, όπως κάθε φορά ισχύει, ή σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον στη σχετική γνωμάτευση αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
Στην έννοια της ημερήσιας νοσηλείας εμπίπτουν οι υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση. Στο πλαίσιο αυτό οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες δύνανται να χορηγούνται και μετά από υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται στα εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και στα Κέντρα Υγείας.

β) Μετά από γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, όπου αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται παραπομπή του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση της συνήθους αναρρωτικής άδειας.
Για το σκοπό αυτό, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλει σχετική αναφορά στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού. Στην περίπτωση που το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν δύναται λόγω της κατάστασης της υγείας του, να παρουσιασθεί ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε., αυτό βεβαιώνεται με σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Κατ΄ εξαίρεση, οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες διάρκειας μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών, δύναται να χορηγούνται χωρίς παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., εφόσον η γνωμάτευση για τη χορήγηση τους εκδίδεται μόνον μετά από ενδονοσοκομειακή ή ημερήσια νοσηλεία, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας συνήθους αναρρωτικής άδειας του ιδίου χρονικού διαστήματος και για τους ίδιους λόγους υγείας, χωρίς παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε.

Γ. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως αναρρωτικές άδειες, χωρίς να αναφέρεται στη σχετική γνωμάτευση εάν πρόκειται για άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας ή για συνήθεις αναρρωτικές άδειες, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Αναρρωτική άδεια η οποία χορηγείται για πρώτη φορά εντός του ημερολογιακού έτους για χρονικό διάστημα μέχρι και δέκα (10) ημερών, λογίζεται ως άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας και ταυτόχρονα παύει το δικαίωμα χορήγησης νέας αντίστοιχης άδειας το ίδιο έτος.

β) Σε περίπτωση χορήγησης αναρρωτικής άδειας με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών και μέχρι δύο (2) μηνών, ή μεγαλύτερη του χρονικού διαστήματος που απομένει για τη συμπλήρωση των δέκα (10) ημερών σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας κατ΄ οίκον νοσηλείας και μέχρι δύο (2) μηνών, αυτή λογίζεται ως συνήθης αναρρωτική άδεια και διατηρείται για το ίδιο έτος, το δικαίωμα της άδειας κατ΄ οίκον νοσηλείας ολόκληρο ή κατά το χρονικό διάστημα που απομένει αντιστοίχως.

Για παράδειγμα, εάν σε στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει χορηγηθεί άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας διάρκειας επτά (7) ημερών και ακολούθως το ίδιο έτος χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρκειας (10) ημερών, η τελευταία λογίζεται εξ΄ ολοκλήρου ως συνήθης αναρρωτική άδεια και συνεπώς το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται εντός του ιδίου έτους, τρεις (3) ημέρες άδειας κατ΄ οίκον νοσηλείας.

Δ. ΜΑΚΡΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), η μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση στην οποία διατελεί το εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όταν τίθεται προσωρινά εκτός υπηρεσίας λόγω νόσου ή τραύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου διατάγματος, κατάσταση είναι η θέση στην οποία τελούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με την Υπηρεσία.
Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ανωτέρω κατάσταση επιτρέπεται να τίθεται το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον ευρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, ή διατελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, διαθεσιμότητας, αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή προσωρινή απόλυση. Ειδικά για όσους τελούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή με προσωρινή απόλυση, διακόπτεται η ποινή από τη χορήγηση της μακράς αναρρωτικής άδειας και συνεχίζεται μετά τη λήξη αυτής.
Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια δικαιούνται να φέρουν τη στολή τους και τελούν από άποψη πειθαρχίας υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, καθώς και του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς του τόπου, όπου διανύουν την άδεια τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 37/2012, οι μακρές αναρρωτικές άδειες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια, διάρκειας από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 37/2012, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για εξέταση στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα τους. Αν η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή το τραύμα έχει θεραπευθεί, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται ικανά και επανέρχονται στις Υπηρεσίες τους.

β) Δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια αθροιστικά με την πρώτη δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες και η οποία δύναται να χορηγηθεί άπαξ ή τμηματικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 37/2012, στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη να χορηγηθεί εντός δύο (2) ετών μετά τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, νέα μακρά αναρρωτική άδεια για το ίδιο νόσημα ή τραύμα, αυτή λογίζεται ως δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή το τραύμα για το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια δεν θεραπεύθηκε και προκύπτει ανάγκη χορήγησης δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας.
Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για εξέταση στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα τους.

γ) Τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια αθροιστικά με τις δύο προηγούμενες δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 37/2012, η τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ βαριά νοσήματα ή τραύματα τα οποία κατά την κρίση της Α.Ν.Υ.Ε. επιδέχονται θεραπείας.
Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω αναρρωτικής άδειας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για εξέταση στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα τους.

Ε. ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 37/2012, προβλέπονται οι περιπτώσεις παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για κρίση σωματικής ικανότητας, ως ακολούθως:

α) Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάσχει από νόσημα ή τραύμα εξαιτίας του οποίου απέχει της υπηρεσίας λόγω νοσηλείας ή συνήθους αναρρωτικής άδειας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών συνολικά κατά τα τελευταία δύο (2) έτη, συνεχώς ή διακεκομμένα.

β) Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάσχει από νόσημα ή τραύμα, το οποίο χαρακτηρίζεται κατά τη διάγνωσή του ως δυσίατο, ανεξάρτητα από το χρόνο αποχής από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η παραπομπή γίνεται αμέσως μετά το πέρας της θεραπευτικής αγωγής.
Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, όπως τα νοσήματα αυτά καθορίζονται στην απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (Β΄1386), όπως κάθε φορά ισχύει.

γ) Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνει ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον κλονισμό της σωματικής ή ψυχικής υγείας στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και το κύρος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στις προρρηθείσες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούται να υποβάλει αναφορά στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου αναφέρει την ημερομηνία διάγνωσης του νοσήματος ή πρόκλησης του τραύματος, τις τυχόν χρονικές περιόδους κατά τις οποίες λόγω νοσηλείας ή συνήθους αναρρωτικής άδειας ο πάσχων απείχε της υπηρεσίας του, καθώς επίσης και εάν εξακολουθεί να νοσηλεύεται ή να απέχει των καθηκόντων του.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:

- Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 43 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα οποία η Α.Ν.Υ.Ε. αποφαίνεται ότι το τραύμα ή νόσημα από το οποίο πάσχουν θεραπεύθηκε, αλλά η φύση του προκαλεί σωματική ή διανοητική ανικανότητα για τη στρατιωτική υπηρεσία, ή ότι το τραύμα ή το νόσημα από το οποίο πάσχουν είναι ανίατο, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί υπηρεσίας γραφείου, μόνιμης διαθεσιμότητας, πολεμικής διαθεσιμότητας και πολεμικής αποστρατείας.

- Σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 37/2012, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους εξαιτίας νοσηλείας, ή συνήθους ή μακράς αναρρωτικής άδειας, επί τριάντα (30) συνολικά μήνες εντός μίας τετραετίας, συνεχώς ή διακεκομμένα, για το ίδιο ή περισσότερα νοσήματα ή τραύματα, δεν δικαιούνται νέας αναρρωτικής άδειας. Σε περίπτωση νέας αποχής για λόγους υγείας από την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, παραπέμπονται στην Α.Ν.Υ.Ε. η οποία αποφαίνεται οριστικά για την ικανότητα τους.

Ζ. ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:
Επισημαίνεται εκ νέου ότι σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.), η προσποίηση ανικανότητας αποτελεί στρατιωτικό αδίκημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Σ.Π.Κ. στην ειδική υπόσταση του αδικήματος αυτού, εμπίπτει η πράξη του στρατιωτικού, ο οποίος προσποιείται νόσο ή άλλο σωματικό ή διανοητικό ελάττωμα ή μεταχειρίζεται άλλα απατηλά μέσα ή τεχνάσματα με σκοπό να αποφύγει διαρκώς ή προσωρινά, ολικά ή μερικά, τη στρατιωτική του υποχρέωση.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.