.

Πως θα επιλεγούν οι Αστυνομικοί που θα αποσπαστούν στο εξωτερικό ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πως θα επιλεγούν οι Αστυνομικοί που θα αποσπαστούν στο εξωτερικό

Όπως σας ενημερώσαμε ήδη από το μεσημέρι, σήμερα εστάλη από τη Διεύθυνση Διεθνούς  Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. έγγραφο προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί επιλογή Αστυνομικών, που κατέχουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως και του Ανθυπαστυνόμου, προκειμένου να αποσπαστούν για την κάλυψη κενών θέσεων προσωπικού ασφαλείας των Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους που βρίσκονται  στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, η επιλογή του αστυνομικού προσωπικού θα γίνει μέσω της παρακάτω διαδικασίας:
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή τα αναγκαία πιστοποιητικά για τις ξένες γλώσσες ή άλλες εκπαιδεύσεις που επικαλούνται. Επίσης προκειμένου για πολύτεκνους γονείς ή μέλη οικογενείας με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου συλλόγου πολυτέκνων ή των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Μέλη της οικογένειας του αστυνομικού θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ.100/2003 (Α΄− 94), όπως ισχύει κάθε φορά.


Οι ενδιαφερόμενοι προς διαπίστωση της ικανότητάς τους υποβάλλονται, σε ψυχοτεχνική δοκιμασία (TEST), από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται από έναν αξιωματικό γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρο, έναν αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχολόγου και έναν αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως μέλη. Με τη δοκιμασία αυτή ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η επιτροπή, χωρίς να βαθμολογεί, συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο εξεταστικό κέντρο.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στην ψυχοτεχνική δοκιμασία θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις στο μάθημα Οργανισμός − Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές).
Περαιτέρω, η επιλογή του προσωπικού γίνεται με βάση τα παρακάτω αντικειμενικά κριτήρια:
α. Το βαθμό του στο εξεταζόμενο μάθημα.
β. Τη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
γ. Την οικογενειακή του κατάσταση.

Η κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και η βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων γίνεται από Επιτροπή Εξετάσεων που συγκροτείται για κάθε μάθημα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από δύο καθηγητές του μαθήματος αυτού στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με γνώσεις στο εξεταζόμενο μάθημα. Ως προς την εξεταστέα ύλη και τα λοιπά θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα τα ισχύοντα για τις εξετάσεις των δοκίμων υπαστυνόμων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1027/4/26-ιδ’ από 16-06-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Στο γραπτό του εξεταζόμενου μαθήματος, γίνεται έλεγχος των στοιχείων του υποψηφίου με βάση το δελτίο ταυτότητάς του, διατάσσεται η κάλυψη των στοιχείων αυτών με επικόλληση αδιαφανούς χάρτου και ακολούθως υπαγορεύονται τα θέματα. Τα γραπτά αναμειγνύονται και αριθμούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων κατ’ αύξοντα αριθμό.
H βαθμολογία γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν μέχρι είκοσι.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής.
Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών η επιτροπή συντάσσει πίνακα βαθμολογίας όπου καταχωρεί τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών της επιτροπής και τον εξαγόμενο μέσο όρο.
Στον πίνακα αυτό και μεταξύ του αύξοντα αριθμού των γραπτών και της βαθμολογίας του δεύτερου μέλους της επιτροπής αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή μετά την αποκάλυψη των γραπτών των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου.
Η επιτροπή μετά το τέλος των εργασιών της υποβάλλει στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. το πρακτικό διεξαγωγής και το θέμα των εξετάσεων, τα γραπτά των υποψηφίων και τον οικείο πίνακα βαθμολογίας. Αντίτυπο του ως άνω πίνακα κοινοποιείται αυθημερόν με ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Η αποκάλυψη των γραπτών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο και δύο αξιωματικούς ως μέλη.
Η Επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών παραλαμβάνει τα βαθμολογηθέντα γραπτά και τους αντίστοιχους πίνακες και προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητος των υποψηφίων.
Στη συνέχεια αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας έναντι του αριθμού του αντίστοιχου γραπτού και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Στους πίνακες επιτυχόντων περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνουν τουλάχιστον τη βάση δέκα.
Αντίγραφο του πίνακα βαθμολογίας ανά μάθημα, με τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο και δύο αξιωματικούς ως μέλη, παραλαμβάνει τα βαθμολογηθέντα γραπτά, τους ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας και τους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων και καταρτίζει πίνακα κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
Για κάθε επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εκτός εκείνων που απαιτούνται ως βασικό προσόν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και για τα κοινωνικά κριτήρια, προστίθενται στο βαθμό του εξετασθέντος μαθημάτων μονάδες ως εξής:
α. Πέντε μονάδες για τους υποψηφίους που προσκομίζουν τίτλο με τον οποίο αποδεικνύεται η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001.
β. Τέσσερις μονάδες για τους υποψηφίους που προσκομίζουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή αντίστοιχο τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας Γ' βαθμίδας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.
γ. Πέντε μονάδες για τους πολύτεκνους και
δ. Πέντε  μονάδες για όσους έχουν μέλος της ιδίας οικογενείας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες.
Η Επιτροπή συντάσσει τους τελικούς ονομαστικούς πίνακες κατά σειρά επιτυχίας. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο εξεταζόμενο μαθήμα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ακολουθεί κλήρωση, με μέριμνα της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., στην οποία παρίστανται οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν. Τα γραπτά φυλάσσονται από την Αστυνομική Ακαδημία και η καταστροφή αυτών γίνεται από Επιτροπή, η οποία συντάσσει και σχετικό πρακτικό, ένα έτος μετά την κύρωση των οικείων πινάκων κατάταξης. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης τα γραπτά διατηρούνται μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων υποβάλλονται, κατά σειρά επιτυχίας, σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο Επιτελείου/Α.Ε.Α., ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Κλάδου Ασφάλειας/Α.Ε.Α., τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. και έναν καθηγητή Αγγλικών της Αστυνομικής Ακαδημίας/Α.Ε.Α. ως μέλη. Η επιτροπή ελέγχει ιδίως την προσωπικότητα του υποψηφίου, την αντίληψη, την επαγγελματική κατάρτιση, τις γενικότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ιδίως σε θέματα διεθνών σχέσεων, καθώς και την επάρκεια της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει υπόψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο τελικός πίνακας κατάταξης τίθεται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ιεραρχικά υπόψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα, κυρώνει τον πίνακα και αποφασίζει με βάση τη σειρά κατάταξης για την πλήρωση των θέσεων, συνεκτιμώντας τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας καθώς και το πρακτικό της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει επί ένα (1) έτος από την κύρωσή του. Όταν ανακύπτει ανάγκη κάλυψης θέσης προσωπικού ασφαλείας, καλείται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ο υποψήφιος που προηγείται στον οικείο πίνακα. Εφόσον ο υποψήφιος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση καλείται ο αμέσως επόμενος από τον ίδιο πίνακα μέχρι την πλήρωση της θέσης. Ανάγκη κάλυψης θέσης προκύπτει και όταν ήδη αποσπασθείς αστυνομικός κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών εξαιτίας έκτακτης και απρόβλεπτης αιτίας, όπως η σοβαρή ασθένεια.
Τυχόν μεταβολές που αφορούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της γνώσης ξένης γλώσσας και της οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του να απορρίψει αίτημα κάλυψης θέσης με αστυνομικό που έχει επιλεγεί, εφόσον υφίστανται στο πρόσωπο του επιλεγέντος λόγοι που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις της Χώρας ή εφόσον δεν συνηγορεί το Υπουργείο Εξωτερικών.#policenet.gr


 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.