.

Α.Ε.Π.Πυροσβεστών: Γενικοί άξονες για την Αναβάθμιση του Π.Σ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Α.Ε.Π.Πυροσβεστών: Γενικοί άξονες για την Αναβάθμιση του Π.ΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΕΠ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Γενικοί άξονες για την Αναβάθμιση του Π.Σ

1.                   Αποδέσμευση του ΠΣ από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δηλ. από το χώρο της «αστυνόμευσης»,  και ουσιαστική αναβάθμισή με την υπαγωγή του στην κεντρική  διακυβέρνηση της χώρας, ως  επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής προστασίας
            Συμμετοχή του Αρχηγού ΠΣ στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) που εισηγείται  τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της χώρας.

2.         Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ. με τη δημιουργία νέων Κλάδων, Διευθύνσεων και Τμημάτων - συγχωνεύσεις υφιστάμενων Διευθύνσεων, ώστε να διευκολύνεται η αρχή του συγκεντρωτικού ελέγχου.
            Αναβάθμιση των Γενικών Επιθεωρήσεων του ΠΣ  με την εκχώρηση σε αυτές ουσιαστικών   διοικητικών και επιχειρησιακών  αρμοδιοτήτων.
            Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών  σχηματισμών  του ΠΣ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθορισθούν από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του ΠΣ με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον και όχι την κάλυψη  χρηματοδοτικών κενών προς εξυπηρέτηση των «εταίρων». 
            Σταδιακή μετεξέλιξη των Περιφερειακών Διοικήσεων  Π.Υ. σε  Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς ( Μ.Ε.Σ.) με βάση τη νέα αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας και τις ιδιαιτερότητες – χαρακτηριστικά  του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του ελλαδικού χώρου.
            Δημιουργία εντός του ΠΣ ειδικής ξεχωριστής διοικητικής οργάνωσης για τη δασοπυρόσβεση, μέσω της  σύστασης και λειτουργίας   γραφείων πρόληψης και αντιμετώπισης  δασικών πυρκαγιών  σε επίπεδο Διοικήσεων Νομών Πυρ/ων Υπηρεσιών ώστε να αυξηθεί ο βαθμός συνέργειας του ΠΣ με τη Δασική Υπηρεσία.    
            Διοικητική και επιχειρησιακή υπαγωγή όλων των Ε.Μ.Α.Κ. στον Υπαρχηγό ΠΣ και άμεση τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των, ώστε  αναβαθμιστούν  σε προσωπικό, μέσα και τεχνογνωσία.
            Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την δημιουργία  Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων.

 Γενικότερα, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου και να θεσπιστούν  οι  ανάλογες ρητές προβλέψεις και ρήτρες ώστε όλοι οι εθελοντές – είτε εποπτεύονται από την Γ.Γ.Π.Π. είτε ανήκουν οργανικά στο ΠΣ – να ενεργούν , τόσο προληπτικά όσο και επιχειρησιακά,  μέσα από ένα σαφές και ενιαίο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό  θα πρέπει να εξασφαλίζει την υπαγωγή όλων  των σχετικών  εθελοντικών δράσεων  υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΠΣ και την ισότιμη αντιμετώπιση των εθελοντών  με τους επαγγελματίες ή συμβασιούχους πυροσβέστες. Ομάδες που δρουν αυτόνομα και ανεξέλεγκτα, επηρεάζοντας αρνητικά την διεξαγωγή των επιχειρήσεων,  θα πρέπει να διαγράφονται από το μητρώο εθελοντών της Γ.Γ.Π.Π..
            Δημιουργία νέου οργανογράμματος και τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς .
3.         Μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Διοικήσεις Π.Υ.  με ταυτόχρονη μεταφορά ανάλογων οικονομικών πόρων και αύξηση της οργανικής τους δύναμης ώστε να διευκολύνεται η αρχή της αποκεντρωμένης εκτέλεσης. Γενική αρχή πρέπει να είναι ότι η κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση καταστροφών πρέπει να παραμένει σε τοπικό επίπεδο και μόνο σε περιπτώσεις γενικευμένων καταστροφών δικαιολογείται συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο .

4.             Διακοπή της υποχρηματοδότησης του ΠΣ και  κάλυψη όλων των απαραίτητων λειτουργικών του δαπανών.
                 Επένδυση  στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με πλήρη και έγκαιρη  αξιοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης.
                 Το αντικείμενο και περιεχόμενο των νέων έργων και δράσεων του ΠΣ θα διαμορφωθεί με βάση συγκεκριμένους ρόλους και στόχους , τα σημερινά τοπικά εντοπισμένα επιχειρησιακά προβλήματα των Υπηρεσιών του, αλλά και την εκτιμώμενη μελλοντική εξέλιξή τους. Τα έργα που θα επιλεγούν  θα εξετασθούν ως προς τη δυνατότητα συσχέτισης τους με το περιεχόμενο των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της χώρας.
                 Αξιοποίηση των υφιστάμενων οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών υποδομών του ΠΣ.
                 Η πυρασφάλεια των ιδιωτικών αεροδρομίων και λιμένων θα πρέπει να καλύπτεται από πόρους των αναδόχων - διαχειριστών. Καταβολή ανταποδοτικού τέλους στο ΠΣ από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες που αιτούνται την εφαρμογή πρόσθετων  μέτρων προληπτικής  πυροπροστασίας.
                 Εξοικονόμηση πόρων μέσω της αύξησης  του βαθμού  διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΠΣ και λοιπών εμπλεκομένων φορέων ( ΕΔ, ΕΛ.ΑΣ, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.)  σε τομείς  δραστηριοτήτων συναφών του ΠΣ.
 5.        Άμεση πρόσληψη των 500 επιτυχόντων μονίμων πυροσβεστών και των Επιλαχόντων - Επιτυχόντων συναδέλφων Πενταετούς Υποχρέωσης οι οποίοι δεν προσλήφθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3938/2011που ακόμη τελούν υπό ομηρεία. Επίσης να προβλεφτεί με νομοθετική ρύθμιση ¨ανανέωση της Ισχύος του Πίνακα επιτυχόντων¨ για δύο χρόνια.
            Άμεση απορρόφηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) από τη μόνιμη οργανική δύναμη  του ΠΣ και ένταξή τους στο φορέα – Ομογενοποίηση.
          

6.         Η  πρόσληψη των  μονίμων Πυροσβεστών θα πραγματοποιείται  σε ετήσια, συνεχή  και σταθερή βάση με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων όπου θα συνυπολογίζονται οι πνευματικές και αθλητικές επιδόσεις των υποψηφίων.
            Σύσταση και λειτουργία του Ερευνητικού και Επιστημονικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου 3013/2002. Ορισμός του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη θέση του Αντιπροέδρου του διοικητικού του συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί η άμεση διασύνδεση των δύο εκπαιδευτικών δομών.
            Ουσιαστική Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με Νόμο, κατά αναλογία του Ν. 3187/2003 που αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που θα προβλέπει τα εξής:
·         Καθιέρωση Τομέων Ακαδημαϊκής και Εφαρμοσμένης Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης.
·         Καθιέρωση του θεσμού του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) το οποίο θα ασκεί το διδακτικό έργο των Ακαδημαϊκών – μη επιχειρησιακών Μαθημάτων.
·         Καθιέρωση του θεσμού του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Π.), το οποίο θα ασκεί το διδακτικό έργο των Πυροσβεστικών Μαθημάτων και των Μαθημάτων Εφαρμογών.
·         Παροχή δυνατότητας διοργάνωσης και λειτουργίας αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του ΠΣ.
·         Ίδρυση Ανώτατου συμβουλίου Εκπαίδευσης.
·         Άμεση αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τη δημιουργία σύγχρονου πεδίου ασκήσεων και εργαστηρίου πυρομηχανικής.  
·         Ίδρυση  της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών σε αντικατάσταση της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Σκοπός της να  παρέχει γενική και ειδική εκπαίδευση στη πυροσβεστική  επιστήμη και τέχνη, ώστε να καταρτίζει αξιωματικούς επιτελείς και να προετοιμάζει διοικητές, ικανούς να χειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα  του Ελλαδικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ισχύον δόγμα του ΠΣ.

            Διαπίστευση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ανά κατηγορία εκπαιδευτικών  δράσεων αρχικά και στο σύνολο τους μετέπειτα, ώστε να  μετατραπεί ουσιαστικά σε Φορέα Πιστοποίησης δράσεων αρμοδιότητας ΠΣ.
            Προώθηση ζητημάτων  που άπτονται εργαστηριακής έρευνας, δοκιμών, πιλοτικών προγραμμάτων, συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού-εξωτερικού, προγραμμάτων σύνδεσης με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ενσωμάτωση καινοτομιών στη σύγχρονη πυρ/κή εκπαίδευση.
            Δημιουργία και λειτουργία διαπιστευμένου Σχολείου Υποβρύχιων Διασώσεων υπό την εποπτεία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
            Φοίτηση στελεχών του ΠΣ σε σχολείο ανάλογο του Σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος – Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε) της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε να εξοικειωθούν με τον τακτικό έλεγχο της αεροπυρόσβεσης.
            Αξιοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Κ. Λιτοχώρου για το σκοπό τον οποίο κατασκευάστηκαν, ήτοι λειτουργία ως κέντρο εκπαίδευσης διασωστών σε ορεινό περιβάλλον (π.χ. μονάδων Ε.Μ.Α.Κ.) με δεδομένο ότι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα  ανάλογη υποδομή και αντίστοιχο κέντρο εκπαίδευσης.
            Σταδιακή μετεξέλιξη του ανωτέρω κέντρου σε Διεθνές Κέντρο  Εκπαίδευσης Διασωστών σε ορεινό περιβάλλον (ξένες αποστολές διασωστών-πυροσβεστών από όλο τον κόσμο,) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της περιοχής και την προβολή  του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνές επίπεδο.

7.         Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών  μονάδων (Π.Υ. και Π.Κ.) και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΣ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθορισθούν από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του ΠΣ. Μέχρι να επέλθει η Ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού προσωπικού στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού να συμμετέχει εκπρόσωπος των Πενταετών.
Άμεση τροποποίηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των πεζοπόρων τμημάτων σύμφωνα με τις γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει.
            Άμεση τροποποίηση του κανονισμού κρίσεων και προαγωγών – εισαγωγή συστήματος μοριοδότησης.
            Καθιέρωση ετήσιων υγειονομικών εξετάσεων για το σύνολο του προσωπικού.
8.         Άμεση σύνταξη και ψήφιση  του ΠΔ περί Διοικητικών Αξιωματικών. Οι Αξ/κοί αυτοί, εκτός των ειδικών καθηκόντων τους,  θα συμμετέχουν ενεργά  στην αντιμετώπιση σοβαρών  συμβάντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά               ( σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.) και ειδικότερα σε διαδικασίες όπως εκτίμηση κινδύνου, ασφάλεια – σχεδιασμός επιχειρήσεων, εφαρμογή σχεδίων διοικητικής υποστήριξης, προανάκριση , εκτίμηση κόστους επιχειρήσεων κ.α., παρέχοντας υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων  ως εμπειρογνώμονες.
            Στη νέα δομή του Α.Π.Σ., μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθούν τα Τμήματα Έρευνας – Τεχνολογίας και  Γεωπληροφορικής  ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πρωτόγνωρες δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πυρόσβεση – διάσωση .
9.         Άμεση ψήφιση και εφαρμογή των αναγκαίων ΠΔ σε  εκτέλεση  των διατάξεων των νόμων 3144/2003 και 3850/2010 περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) για το Πυρ/κό Σώμα, ώστε να σταματήσει το διαρκές έγκλημα της  «πολιτειακής» αδιαφορίας για την υγιεινή και ασφάλεια του Έλληνα πυροσβέστη.
10.       Θέσπιση νέου βαθμολογίου, που δεν θα κινείται  στην κατεύθυνση της  οριζόντιας εξοικονόμησης πόρων όπως εντέλλονται  οι  Τρόικες, χωρίς να καταργεί τις μισθολογικές Προαγωγές, αλλά να  στοχεύει στον ορθολογισμό και στην πραγματική οικονομική ενίσχυση όλου  του χαμηλόμισθου Προσωπικού..                                     
            Χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε όσους υπηρετούν , με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας,  εκτός του Νομού της πόλης συμφερόντων τους, αναλόγως της οικογενειακής τους κατάστασης και του τόπου διαμονής τους.

            Αναγνώριση του χρόνου εργασίας πέραν του πενθημέρου που προσφέρει το ένστολο μόνιμο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται  στον  υπολογισμό θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 3685/2010 , μετά την συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής υπηρεσίας και όχι 25ετούς όπως προβλέπεται σήμερα ( εδ.γ της παρ.5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007) σύμφωνα με την αναλογία 1 έτος ανά 5 έτη πλήρως πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Επίσης θα προσμετρείται στον υπολογισμό του επιδόματος  χρόνου υπηρεσίας και θα χορηγείται  επιπρόσθετα, χρονοεπίδομα  4% για κάθε 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας σε όλους τους Υπαλλήλους που προσφέρουν εργασία πέραν του πενθημέρου.
              
Ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης των πυροσβεστών,  όπως είναι  η ένταξη τους σε προγράμματα συμμετοχής σε   παιδικές κατασκηνώσεις, η δημιουργία – λειτουργία παιδικών σταθμών   ,  η δυνατότητα αγοράς φαρμάκων μέσω  στρατιωτικών νοσοκομείων και η ενίσχυση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό  των υφιστάμενων υπηρεσιακών ιατρείων
Επειδή η ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός  των φορέων τους, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, αλλά από διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή με τη συμμετοχή της ηγεσίας τους, εκπροσώπων των εργαζομένων, εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επιλογή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος να γίνεται από Διακομματική Επιτροπή.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνονται σταδιακά και εξειδικευμένα-αναλυτικά οι προτάσεις μας για όλους τους άξονες πού αφορούν το Π.Σ.

Η συντονιστική Ομάδα της ΑΕΠΠ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ spapailiou9@gmail.com 6937930805 wind

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ katsantasb@gmail.com 6945706218

ΚΑΡΑΠΑΤΑΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ 6974871241ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τηλ. 6945789856


ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6972254526

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ stathisliber@gmail.com

6908625813 wind

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ manousakis_andreas@yahoo.gr6932473511 wind

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τηλ. 6937078992 (Panteliosp@hot mail.com)

ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (email:alexaepp@yahoo.gr)

6930470590

ΠΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τηλ.69328289990 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.