.

Το τελικό Π.Δ για τς άδειες του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Τι αλλάζει ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Το τελικό Π.Δ για τς άδειες του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Τι αλλάζει

Το τελικό Π.Δ για τς άδειες του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Τι αλλάζει
Το τελικό σχέδιο του Π.Δ που υπογράφηκε προβλέπει:  Άδεια ανατροφής τέκνων από 6μηνη γίνεται 9μηνη, λαβάνεται και στην περίπτωση που δεν εργάζεται ο/η σύζυγος, προβλέπεται περαιτέρω άδεια σε περιπτώσεις πολύδιμης κυήσεως , προβλέπεται περαιτέρω άδεια σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου, αυξάνεται η άδεια για τον άγαμο, διαζευγμένο, χήρο, ή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Πρόβλεπεται νέα άδεια για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (εξωσωματική), προβλέπονται επίσης άδειες για άδεια λόγω εκθέσεως σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, για ολοκλήρωση διαδικασίας υιοθεσίας, για εφάπαξ χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ένα έως τρία έτη για εσωτερικό ή εξωτερικό εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι και όλες οι άδειες θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
Ολο το διάταγμα:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ……                  
 «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».                                                                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1(στ) του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Του ν. 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.” (Α΄102)
γ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 “Τροποποίηση π.δ. 85/2012” (Α΄149) και με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 “Τροποποίηση π.δ. 85/2012” (Α΄160) και ισχύει σήμερα.
δ) Του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.” (Α΄170).
ε) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄153).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄98)
1. Στο εν ενεργεία προσωπικό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), χορηγούνται οι ακόλουθες άδειες απουσίας:
α) Κανονική άδεια απουσίας.
β) Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας.
γ) Αναρρωτικές άδειες.
δ) Άδεια κύησης -λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου.
ε) Άδειες διευκολύνσεων.
στ) Άδειες άνευ αποδοχών.
ζ) Εκπαιδευτική άδεια.
η) Άδεια εξετάσεων.
θ) Άδειες των δοκίμων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ι) Άδειες αθλητών και προπονητών.
ια) Άδεια αιμοδοσίας.
ιβ) Συνδικαλιστικές άδειες
ιγ) Άδεια απουσίας λόγω έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
2. Οι άδειες της παραγράφου 1 δεν χορηγούνται στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τελεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας.
3. Η άδεια ανατροφής τέκνου και οι άδειες διευκολύνσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, χορηγούνται και στους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, στους θετούς γονείς από την επομένη της τελεσιδικίας της απόφασης υιοθεσίας, καθώς και στους γονείς οι οποίοι αποκτούν τέκνα με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών λογίζονται όσοι έχουν χηρέψει ή είναι άγαμοι και έχουν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 12 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄102).
Άρθρο 2
Κανονική άδεια απουσίας
1. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια απουσίας για το εσωτερικό και το εξωτερικό, διάρκειας τριάντα (30) ημερών, με αποδοχές, από την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κατατάσσεται εκ νέου στο Σώμα, δικαιούται κανονικής άδειας μετά την παρέλευση τετραμήνου από την κατάταξή του. Η κανονική άδεια απουσίας χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη. Η διάρκεια κάθε τμήματος δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι ημερών.
2. Η χορήγηση και η λήψη της κανονικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εντός της διάρκειας του ημερολογιακού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η χορήγηση και η λήψη της κανονικής άδειας απουσίας μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου ημερολογιακού έτους ή και πέραν του χρονικού διαστήματος αυτού, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Νοεμβρίου, από τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από πρόταση του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Οι κανονικές άδειες απουσίας της θερινής περιόδου από 15 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζονται ετησίως έως και 15 Απριλίου και εγκρίνονται έως και 15 Μαΐου.
4. Από το χρόνο της κανονικής άδειας απουσίας, αφαιρείται ο χρόνος παράνομης απουσίας ή λιποταξίας, που διαπράττονται στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
5. Δεν χορηγείται κανονική άδεια απουσίας:
α) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τελεί σε κατάσταση αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάσταση αυτή.
β) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τελεί στις καταστάσεις της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή της αργίας με προσωρινή απόλυση, για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι καταστάσεις αυτές.
γ) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο έχει επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας των άρθρων 103 και 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το διοικητικό μέτρο.
δ) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο έχει επιβληθεί η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή του περιορισμού, για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι ποινές αυτές.
Στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν δικαιούται τη κανονική άδεια απουσίας του ημερολογιακού έτους, εφόσον απουσίασε κατά το έτος αυτό από την υπηρεσία, πέραν του διμήνου.
6. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας απουσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο αποστέλλεται από την Υπηρεσία για εκπαίδευση ή ευρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
β) Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο αποστρατεύεται, εφόσον δεν αιτήθηκε εγκαίρως πριν από την αποστρατεία του την κανονική του άδεια απουσίας.
7. Η κανονική άδεια απουσίας διακόπτεται αυτοδικαίως:
α) Μετά από εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
β) Μετά τη χορήγηση συνήθους αναρρωτικής άδειας.
β) Μετά τη θέση σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας.
γ) Μετά τη θέση στην κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας.
δ) Μετά τη θέση στην κατάσταση της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή της αργίας με προσωρινή απόλυση.
ε) Μετά την επιβολή του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας των άρθρων 103 και 104 του Υπαλληλικού Κώδικα.
στ) Μετά την επιβολή της συνήθους πειθαρχικής ποινής της φυλάκισης ή του περιορισμού.
8. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν δικαιούται την κανονική άδεια απουσίας του ημερολογιακού έτους, αν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, δεν παρείχε υπηρεσία καμία ημέρα.
Άρθρο 3
Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας
1. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο δικαιούται κανονική άδεια απουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια απουσίας μικράς διαρκείας μέχρι και επτά (7) ημερών, για το εσωτερικό και το εξωτερικό, με αποδοχές, η οποία χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας απουσίας του ημερολογιακού έτους.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η άδεια απουσίας μικράς διαρκείας δύναται να χορηγείται για το εσωτερικό, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο δεν δικαιούται κανονική άδεια απουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 2. Εξαιρετικές περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας μικράς διαρκείας, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο θάνατος γονέα, συζύγου ή τέκνων.
β) Η πάθηση γονέα, συζύγου ή τέκνου από ανίατο ή δυσίατο νόσημα. Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, τα οποία καθορίζονται στην υπ΄ αριθμ. “16884/2001” υπουργική απόφαση (Β΄ 1386), όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Κάθε άλλο περιστατικό που αφορά την προσωπική ή την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, εφόσον αυτό κρίνεται σοβαρό από το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια απουσίας μικράς διαρκείας για το εξωτερικό, χορηγείται μετά από έγκριση του αρμοδίου κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Η άδεια απουσίας μικράς διαρκείας διακόπτεται αυτοδικαίως για τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2.
Άρθρο 4
Έγκριση κανονικής άδειας απουσίας, άδειας απουσίας μικράς διαρκείας
1. Η κανονική άδεια απουσίας και η άδεια απουσίας μικράς διαρκείας, εγκρίνονται ως ακολούθως:
α) Από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον η θέση αυτή καλύπτεται από Ανώτατο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
γ) Από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Από τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στα αντίστοιχα Γραφεία.
ε) Από τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους λοιπούς Ανωτάτους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Γραφείο του Υπουργού, για τους προϊσταμένους των Κεντρικών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Γενικής Επιθεώρησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους προϊσταμένους των λοιπών Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και για τους υπηρετούντες στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
ζ) Από τους Διευθυντές των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους Βοηθούς Διευθυντών Κλάδων, εφόσον αυτοί δεν είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτούς.
η) Από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτόν.
θ) Από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Γραφείο του Υπουργού, των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, των Κεντρικών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των λοιπών Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες αυτές. Ειδικά για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε Τμήματα των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου, οι άδειες χορηγούνται από τους αρμόδιους προϊσταμένους Τμημάτων.
ι) Από τον αρμόδιο κάθε φορά Διευθυντή Κλάδου για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, για τους προϊσταμένους των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
ια) Από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους προϊσταμένους των υπαγομένων σε αυτούς Λιμενικών Αρχών, πλην Λιμενικών Σταθμών και Λιμενικών Τμημάτων, καθώς και για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου προΐστανται.
ιβ) Από τους προϊσταμένους των Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές όπου προΐστανται, καθώς και για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε Λιμενικούς Σταθμούς ή Λιμενικά Τμήματα διοικητικής υπαγωγής τους.
ιγ) Από τους προϊσταμένους των Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων, για τους κυβερνήτες και μηχανικούς των πλοίων-σκαφών τα οποία έχουν διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές όπου προΐστανται, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται η μετακίνηση αντικαταστάτη, οπότε η σχετική έγκριση χορηγείται από το Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιδ) Από τον αρμόδιο κάθε φορά Διευθυντή Κλάδου για τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, για τους προϊσταμένους των πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποτελούν αυτόνομες οργανικές μονάδες.
ιε) Από τους προϊσταμένους των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Σχολές αυτές.
ιστ) Από τους προϊσταμένους των πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποτελούν αυτόνομες οργανικές μονάδες, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε αυτά.
ιζ) Από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Υπηρεσίες αυτές.
ιθ) Από τις Υπηρεσίες όπου υπάγονται διοικητικά, για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 2, το οποίο αιτείται άδεια απουσίας μικράς διαρκείας.
2. Οι αιτήσεις για χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας για εξωτερικό, εγκρίνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους.
3. Οι εγκρίσεις των κανονικών αδειών απουσίας και των αδειών απουσίας μικράς διαρκείας, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 5
Αναρρωτικές άδειες
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, άδεια κατ` οίκον νοσηλείας διάρκειας μέχρι και δέκα (10) ημερών, με αποδοχές. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη, ως ακολούθως:
α) Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνωμάτευση ιατρού του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνωμάτευση ιατρού αρμόδιας κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953 (Α΄254), όπως κάθε φορά ισχύει, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή από ιδιώτη ιατρό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Α΄287), όπως κάθε φορά ισχύει.
Όπου αναφέρεται ο όρος “άδεια κατ` οίκον νοσηλείας” νοείται και ο όρος “ελεύθερος υπηρεσίας”.
2. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγούνται συνήθεις αναρρωτικές άδειες διάρκειας μέχρι και δύο (2) μήνες, με αποδοχές, ως ακολούθως:
α) Μετά από ενδονοσοκομειακή ή ημερήσια νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953, όπως κάθε φορά ισχύει, ή σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον στη σχετική γνωμάτευση αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
β) Μετά από γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού, στην οποία αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
Στις περιπτώσεις αυτές ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλει σχετική αναφορά στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραπέμπεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση της συνήθους αναρρωτικής άδειας. Σε περίπτωση που το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν δύναται λόγω της κατάστασης της υγείας του να παρουσιασθεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, αυτό βεβαιώνεται με σχετική ιατρική γνωμάτευση. Οι αποφάσεις της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά, χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας οι λόγοι υγείας συνεχίζουν να υφίστανται, τότε το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραπέμπεται εκ νέου στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού, για να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια, η οποία στο σύνολό της δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.
3. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες διάρκειας μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών, δύνανται να χορηγούνται χωρίς παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, εφόσον η γνωμάτευση για τη χορήγηση τους εκδίδεται με τη διαδικασία της περίπτωσης α) της παραγράφου 2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας συνήθους αναρρωτικής άδειας του ιδίου χρονικού διαστήματος και για τους ίδιους λόγους υγείας, χωρίς παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως για την έγκριση της άδειας κατ` οίκον νοσηλείας και των συνήθων αναρρωτικών αδειών της παραγράφου 3. Οι εγκρίσεις των αδειών αυτών, κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 432/1983 (Α΄162), όπως κάθε φορά ισχύουν, οι οποίες εγκρίνονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 6
Άδεια κύησης-λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου
1. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κυοφορεί, μετά από σχετική βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, έχει δικαίωμα να επιλέξει στον τέταρτο μήνα κύησης, με υπεύθυνη δήλωση του:
α) Να λάβει άδεια κύησης-λοχείας διάρκειας πέντε (5) μηνών, με αποδοχές, ως ακολούθως:
αα) άδεια κύησης δύο (2) μήνες πριν τον τοκετό και
αβ) άδεια λοχείας τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό, εφόσον το νεογέννητο ζει.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
β) Να λάβει άδεια κύησης διάρκειας πέντε (5) μηνών, από τον πέμπτο μήνα της κύησης.
Οι άδειες των περιπτώσεων α) και β) παρατείνονται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, εάν το νεογέννητο δεν ζει.
2. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο χορηγείται η άδεια κύησης-λοχείας της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, μειώνεται ο χρόνος εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνο ή τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνο ή τέκνα ηλικίας από δύο έως τεσσάρων ετών.
3. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο χορηγείται η άδεια της περίπτωσης β) της παραγράφου 1, μετά το πέρας της άδειας αυτής, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (9) μηνών. Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.
4. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα, για κάθε επιπλέον τέκνο.
5. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
6. Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, η άδεια ανατροφής του τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
7. Οι διευκολύνσεις των παραγράφων 2 και 3 παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται ή όχι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
8. Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα, με κοινή δήλωση που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής και ποιος εκ των δύο θα προβεί σε χρήση αυτής, εκτός εάν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα προβεί σε χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις.
9. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με κοινή αναφορά τους καθορίζεται ποιος από εκ των δύο θα προβεί σε χρήση της διευκόλυνσης, εκτός εάν με την αναφορά τους καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα προβεί σε χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις.
10. Οι διευκολύνσεις των παραγράφων 2 και 3, παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ολικώς ή κατά το μέρος που ο σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, δεν προβεί σε χρήση ή προβεί σε μερική χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων, αλλά πάντοτε διαδοχικά μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις αυτές και μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του αρμοδίου φορέα του ιδιωτικού τομέα. Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α΄58), δεν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με τις διευκολύνσεις της παραγράφου 3.
11. Οι άδειες κύησης-λοχείας και ανατροφής τέκνου χορηγούνται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 7
Άδειες διευκολύνσεων
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει σύζυγο ή άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, που πάσχουν από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση, άδεια απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε ολόκληρη είτε τμηματικά. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν αντί της άδειας αυτής, μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα έως δεκαπέντε (15) ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%, δύναται ομοίως να αιτηθεί μείωση του ωραρίου εργασίας του κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το ποσοστό αναπηρίας του συζύγου, της συζύγου, των τέκνων ή του τέκνου καθορίζεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα που πάσχουν από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση, άδεια απουσίας με αποδοχές, διάρκειας είκοσι δύο (22) ημερών. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται είτε ολόκληρη είτε τμηματικά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία πιστοποιείται ότι το νόσημα από το οποίο πάσχουν το τέκνο ή τα τέκνα του, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι ίδιας ή όμοιας ειδικής άδειας απουσίας, το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται την άδεια αυτή, μόνον εφόσον ο έτερος γονέας δεν προβεί σε χρήση της ειδικής άδειας που δικαιούται ή κατά το μέρος που δεν γίνεται χρήση αυτής, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχεται η ειδική άδεια. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται κάθε φορά κοινή δήλωση, όπου αναφέρεται ποιος εκ των δύο γονέων θα προβεί σε χρήση της σχετικής άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα.
3. Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας και άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Στο άρρεν προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές.
4. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υιοθετεί τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) ετών και μέχρι έξι (6) ετών.
5. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως κάθε φορά ισχύουν, παρέχεται άδεια απουσίας τεσσάρων (4) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους, με αποδοχές, με σκοπό την επίσκεψη στο σχολείο και την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
6. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας δέκα (10) ημερών, σε περίπτωση γάμου του και τριών (3) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς του έως και β` βαθμού. Στο άρρεν προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου του. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση από το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τέλεση του γάμου ή από την επέλευση του γεγονότος της γέννησης ή του θανάτου. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.
7. Οι άδειες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, καθώς και η ειδική γονική άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄89), χορηγούνται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως για την χορήγηση των αδειών διευκολύνσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Άδειες άνευ αποδοχών
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας μέχρι και έξι (6) μήνες για το εσωτερικό και το εξωτερικό, άνευ αποδοχών, εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων, δύναται να χορηγείται η ειδική άδεια συνυπηρέτησης στο εξωτερικό άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1682/1987 (Α΄14), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Με απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., χορηγείται η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 και η ειδική γονική άδεια άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, όπως κάθε φορά ισχύουν.
4. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έλαβε άδεια άνευ αποδοχών, εφόσον έχει υπόλοιπο κανονικής άδειας απουσίας στο τέλος του ημερολογιακού έτους, δύναται να ζητήσει το συμψηφισμό αυτής με την άδεια άνευ αποδοχών, οπότε ο χρόνος αυτής μειώνεται ανάλογα.
Άρθρο 9
Εκπαιδευτικές Άδειες
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες για το εσωτερικό και το εξωτερικό, με αποδοχές, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, για εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά την Υπηρεσία, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
2. Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, οφείλει να παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών και να αναφέρει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την πρόοδο του. Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής άδειας, το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προσκομίζει τους τίτλους σπουδών του.
3. Στους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας και στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, δύναται να χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό, διάρκειας δέκα (10) ημερών, με αποδοχές, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια.
4. Οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με έγκριση του αρμοδίου κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκπαιδευτικές άδειες ανακαλούνται από το όργανο που τις εγκρίνει, σε περίπτωση αποτυχίας των εκπαιδευομένων πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή λόγω μη παρακολούθησης της εκπαίδευσης.
Άρθρο 10
Άδεια εξετάσεων
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κάθε φορά φοιτά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο ή για απόκτηση διδακτορικού πτυχίου σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, ειδική άδεια εξετάσεων διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη, για συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο και μόνον για όσα έτη σπουδών απαιτούνται για τη φοίτηση. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στους δοκίμους των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον το πρόγραμμα εκπαίδευσης το επιτρέπει.
2. Μετά το πέρας της άδειας εξετάσεων, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει στην Υπηρεσία του, βεβαίωση του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης όπου φοιτά, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως για την χορήγηση των αδειών εξετάσεων.
Άρθρο 11
Άδειες των δοκίμων στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, δικαιούνται άδειες απουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών ή Οργανισμών των Σχολών όπου εκπαιδεύονται, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 12
Άδειες αθλητών, προπονητών
1. Στους εν ενεργεία αθλητές ή προπονητές, οι οποίοι υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίοι κατατάσσονται σε κατηγορίες υπηρεσιακών διευκολύνσεων, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας για το εσωτερικό και εξωτερικό, με αποδοχές, για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού με την Εθνική Ομάδα, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
2. Στους εν ενεργεία αθλητές των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίοι κατατάσσονται σε κατηγορίες υπηρεσιακών διευκολύνσεων, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται για το εσωτερικό από το Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και για το εξωτερικό από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων αθλητών ή προπονητών.
Άρθρο 13
Άδεια αιμοδοσίας
1. Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια αιμοδοσίας διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, σε περίπτωση εθελοντικής αιμοδοσίας στις Τράπεζες αίματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή για ασθενή ο οποίος υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή εργάζεται ως πολιτικός υπάλληλος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και άδεια αιμοδοσίας διάρκειας δύο (2) ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία υποβάλλεται μέχρι δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία αιμοδοσίας και συνοδεύεται από βεβαίωση αιμοδοσίας η οποία εκδίδεται από το αιμοληπτικό κέντρο, ή από την Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον η αιμοδοσία αφορά τις Τράπεζες αίματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως για την χορήγηση των αδειών αιμοδοσίας. Οι ειδικές άδειες αιμοδοσίας κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 14
Συνδικαλιστικές άδειες
Στα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παρέχονται κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, συνδικαλιστικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 (Α΄79), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 15
Άδεια λόγω έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, άδεια απουσίας συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών, με αποδοχές, εφόσον κατά την άσκηση της ειδικότητας του, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ή έχει ειδικότητα νοσηλευτή και η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε χώρους εκτεθειμένους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η έγκρισή της κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 16
Αναστολή, ανάκληση, περιορισμός αδειών απουσίας
1. Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιπτώσεις γενικής ή μερικής επιφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 50 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν αυτές, δύναται με απόφασή του να αναστέλλει, ή να ανακαλεί άδειες απουσίας, ή να περιορίζει τη χρονική τους διάρκεια, με εξαίρεση τις συνήθεις αναρρωτικές άδειες, τις άδειες για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό και τις άδειες κύησης -λοχείας.
2. Η χορήγηση, η απαγόρευση ή η ανάκληση των αδειών απουσίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, ρυθμίζονται στην ισχύουσα κάθε φορά εκλογική νομοθεσία.
3. Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την έγκριση των αδειών απουσίας, δύνανται να αρνηθούν την χορήγηση τους στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το οποίο εκκρεμεί κύρια ανάκριση ή σοβαρή ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, με εξαίρεση τις άδειες της παραγράφου 1.
Άρθρο 17
Αίτηση άδειας - Φύλλα αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων
1. Οι άδειες απουσίας του παρόντος διατάγματος, χορηγούνται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έγκριση τους όργανο.
2. Ο αδειούχος εφοδιάζεται με φύλλο αδείας το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του, το είδος και η διάρκεια της άδειας, ο τόπος ή οι τόποι προορισμού και οι ημέρες πορείας.
3. Ο αδειούχος ο οποίος αδυνατεί λόγω ασθένειας να επανέλθει εγκαίρως στην Υπηρεσία του, οφείλει να ειδοποιήσει τη Λιμενική Αρχή του τόπου όπου διαμένει και να υποβάλει σχετική γνωμάτευση η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005, όπως κάθε φόρα ισχύει, από ιατρό αρμόδιας κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953, όπως κάθε φορά ισχύει, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή από ιδιώτη ιατρό ο οποίος υποδεικνύεται από τη Λιμενική Αρχή. Η γνωμάτευση κοινοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία του αδειούχου. Σε περίπτωση που δεν εδρεύει Λιμενική Αρχή στον τόπο όπου διανύεται η άδεια, ο αδειούχος ειδοποιεί την Υπηρεσία του με τον πλέον σύντομο τρόπο για την ασθένεια του και μετά την επιστροφή του υποβάλλει τη σχετική γνωμάτευση στην Υπηρεσία του η οποία την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Ο αδειούχος ο οποίος αδυνατεί για λοιπούς λόγους ανωτέρας βίας να επανέλθει εγκαίρως στην Υπηρεσία του, οφείλει να ειδοποιήσει με τον πλέον σύντομο τρόπο την Υπηρεσία του και μετά την επιστροφή του να υποβάλει στην Υπηρεσία του σχετική βεβαίωση, η οποία επιτρέπεται να γίνεται και με σχετική εγγραφή στο φύλλο αδείας. Ανωτέρα βία αποτελεί κάθε τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, το οποίο καθιστά υποκειμενικά ή αντικειμενικά αδύνατη την έγκαιρη επιστροφή του αδειούχου στην Υπηρεσία του, ιδίως ατύχημα ή αποκλεισμός λόγω διακοπής συγκοινωνίας ή σεισμού ή πλημμύρας ή καιρικών συνθηκών. Δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας καταστάσεις συμβατές με τη φυσιολογική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου.
5. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τελεί σε άδεια απουσίας, οφείλει να διακόψει την άδεια του και να παρουσιασθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, εφόσον κλητεύεται νόμιμα ως μάρτυρας ή ως κατηγορούμενος και να συνεχίσει την άδεια του μετά την εξέταση του, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4.
Άρθρο 18
Ημέρες άδειας, ημέρες πορείας
1. Οι άδειες απουσίας υπολογίζονται σε ημέρες διάρκειας είκοσι τεσσάρων ωρών.
2. Στις ημέρες άδειας απουσίας, δεν υπολογίζονται οι ημέρες πορείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετάβαση στον τόπο της άδειας και για την επιστροφή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ημέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές άδειες απουσίας, στις άδειες μικράς διαρκείας, στις συνήθεις αναρρωτικές άδειες και στις άδειες για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό και καθορίζονται μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες, για οποιοδήποτε τόπο προορισμού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω άδειες απουσίας χορηγούνται τμηματικά, οι ημέρες πορείας χορηγούνται μία φορά για κάθε μία από τις άδειες αυτές. Οι ημέρες πορείας χορηγούνται ακόμα και εάν υπερβαίνουν χρονικά τις ημέρες της άδειας απουσίας, εφόσον αυτή χορηγείται τμηματικά.
Άρθρο 19
Με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την χορήγηση των αδειών απουσίας του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 20
Καταργούμενες διατάξεις
Από έναρξης ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 138/2001 “Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος” (Α΄120), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 308/2003 (Α΄260) και το π.δ. 106/2010 (Α΄183).
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.