.

Όλη η τροπολογία και τα πρακτικά της Ολομέλειας για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΤΕΑΠΑΣΑ ~ enstoloi.gr, Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Αστυνομία Λιμενικό , Πυροσβεστική
                                                                                                             

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Όλη η τροπολογία και τα πρακτικά της Ολομέλειας για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΤΕΑΠΑΣΑ

Η τροπολογία με γενικό αριθμό 287 και ειδικό αριθμό 97 , με τίτλο "Ρυθμίσεις σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)",
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή και εντάχθηκε ως ίδιο άρθρο, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Ε.)"  που
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την 27-3-2013.

Σύμφωνα με την τροπολογία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως αρμόδιο καθ' ύλην Υπουργό.

Ακολουθεί η υπ΄αριθμ. 287/97 15.03.2013 Τροπολογία.

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 2
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του ν.3655/2008 (Α' 58) συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), συναποτελούμενο από έξι πρώην ασφαλιστικά ταμεία και έναν Κλάδο Υγείας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως αρμόδιο καθ' ύλην Υπουργό, με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ένστολου προσωπικού των ανωτέρω Σωμάτων που ασφαλίζονται στο ΤΕΑΠΑΣΑ και διέπονται από ιδιαίτερους Οργανικούς νόμους, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται ότι και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των ένστολων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Λιμενικού Σώματος) εξαιρούνται από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Επιπλέον συμπληρώνονται τα υφιστάμενα νομοθετικά κενά, απλοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και αίρονται ορισμένες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στη λειτουργία του Ταμείου μέχρι σήμερα.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ν.3655/2008 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου».
2. Στο τέλος του άρθρου 95 του ν.3655/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 2084/1992 (Α' 165) δεν θίγονται».
3. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 101 του ν.3655/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου και κατά τροποποίηση των άρθρων 100 και 101».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν.3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη μπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο».
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία. »
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 98 του ν.3655/2008 καταργούνται.
7. Όλες οι σχετικές με το ΤΕΑΠΑΣΑ αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταφέρονται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διορίζει με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
Άρθρο 2
Με την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 94 του ν.3655/2008 (Α’ 58/03.04.2008) ‘Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις’ η οποία έχει ως εξής:
«1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου».
Με την παρ.2 προστίθενται εδάφια στο τέλος του άρθρου 95 του ν.3655/2008, το οποίο έχει ως εξής:
«Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι:
α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους, β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους.»
Με την παρ.3 αντικαθίστανται οι παρ. 6 και 7 του αρ. 101 του ν. 3655/2008, οι οποίες έχουν ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έτους από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως προς το περιεχόμενο του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997.»
Με την παρ.4 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του αρ.103 του ν. 3655/2008 (Α’ 58/03.04.2008), η οποία έχει ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕ-ΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.»
Με την παρ.5 αντικαθίσταται η παρ.4 του αρ.103 του ν. 3655/2008 (Α' 58/03.04.2008), η οποία έχει ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕ-ΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).»
Με την παρ.6 καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του αρ.98 του ν. 3655/2008 (Α’ 58/03.04.2008), οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2
Με την παρούσα διάταξη οι αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) μεταφέρονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ συμπληρώνονται νομοθετικά κενά, απλοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και αίρονται ορισμένες δυσλειτουργίες που είχαν παρατηρηθεί κατά τη λειτουργία του. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός του συγκεκριμένου Ταμείου, στο οποίο ασφαλίζεται το προσωπικό των ανωτέρω Σωμάτων που διέπονται από ιδιαίτερους Οργανικούς νόμους, κατ' αναλογία και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων των ένστολων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Λιμενικού Σώματος), εξαιρούμενων επίσης από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Κατεβάστε ΕΔΩ και Διαβάστε τα πρακτικά της Ολομέλειας της συνεδρίασης της 27-3-2013.

Διαβάστε ΕΔΩ ή στη συνέχεια την τροπολογία όπως ψηφίστηκε.
Police NET

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.